สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ใจยา
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชัน
3. เด็กหญิงฐิตาพร  มาเยอะ
4. เด็กชายณัฐพนธ์  คำสุข
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยวงค์
6. เด็กชายธัชนนท์  เบียวเช
7. เด็กหญิงนลัทพร  วิบูลสิริพร
8. เด็กหญิงนันทศร  โพธิ์พงษา
9. เด็กหญิงนันทิกานต์  วังมล
10. เด็กหญิงนันทิตา  วังมล
11. เด็กชายมัทธิว  อาซอ
12. เด็กหญิงรัศมี  ปัญบือ
13. เด็กหญิงสุจิรา  ปัญบือ
14. เด็กหญิงสุนิสา  เพอเมี๊ยะ
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ยืนยงแสน
16. เด็กหญิงแพรวา  ทองดี
 
1. นางณัฐธันยา  วันดี
2. นายปวัฒนา  สุภาวดี
3. นางสาวมาลินี  รากะรินทร์
4. นางสาวอาภากร  เลิศรังษี