สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1. เด็กหญิงนิศา  ปัญบือ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คนไว
 
1. นางสาวศิริขวัญ  คืนมาเมือง
2. นายอัศวิทย์  ขันชุมภู