สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สารอูป
 
1. นางอังคนี  ฉางข้าวคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ใหม่น้อย
 
1. นางศิริวรรณ์  ตาใจ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตมาส  ทายะนา
 
1. นางศิริวรรณ์  ตาใจ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84.333 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  นามไชยยา
2. เด็กหญิงเมษารัตน์  นุตกาศ
 
1. นางสาวชรินรัตน์  สิงห์หันต์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมุดกาศ
2. เด็กหญิงสายธาร  ปินทรายมูล
 
1. นางสาวชรินรัตน์  สิงห์หันต์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายจักรพันธ์  จำปาโชค
2. เด็กชายฐิติวัสส์  จันทาพูน
3. เด็กชายธนากร  คำงาม
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  ศรีสมโภชน์
2. นางสาวรุ่งนภา  ขัติยศ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายธาราทิตย์   โยธิยา
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  มูลกาศ
3. เด็กชายภูวสิษฎ์  กาจิตต์
 
1. นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. นายชมพร  จับใจนาย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภิระบรรณ์
3. นายดำเนิน  จับใจนาย
4. นายนรินทร์  เตอะสกุล
 
1. นายนรินทร์  เตอะสกุล
2. นายอดิศักดิ์  น้อยหมอ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศศินภา  หะวัน
 
1. นายนรินทร์  เตอะสกุล
2. นายอดิศักดิ์  น้อยหมอ
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภสร  บุญมาศักดิ์
 
1. นางสาวพวงเพชร  ดวงบุผา
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 56.33 ชมเชย 46 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐริญา  ชมภู
 
1. นางสาวจันทนา  นันต๊ะภาพ
 
12 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1. เด็กหญิงพณัตศศิตา  แสนลูน
2. เด็กหญิงพัชรศญา  กุลนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  เกตุมาลา
 
13 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  จันทรเนตรงาม
2. เด็กชายชาญชล  วงค์ปวน
 
1. นางเพียงใจ  เมืองสุวรรณ
 
14 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุตกาศ
2. เด็กชายฐิติกร  จันทาพูน
3. เด็กหญิงณัณณิการ์  โยกาศ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมนารถ
5. เด็กชายธนกฤต  กาหะ
6. เด็กชายธนชิต  ดวงดอกมูล
7. เด็กชายธนพนธ์  เมืองสุวรรณ์
8. เด็กหญิงนิรมล  หัวเมือง
9. เด็กชายภูตะวัน  ทาศักดิ์
10. เด็กหญิงสิรินญา  ปงปัญญายืน
 
1. นายเรวัฒน์  แสนใจ
2. นายเอกรัตน์  บุญยะรัตน์
 
15 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 78.33 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ  ราชศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  ปุกตั้ง
3. เด็กหญิงจริญลดา  ณ เชียงใหม่
4. เด็กหญิงณัชชา  ขัดพูล
5. เด็กหญิงณิชมน  เขื่อนคำแสน
6. เด็กหญิงณิลานนา  ราวิชัย
7. เด็กหญิงพัชรพร  ชุ่มมงคล
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงสมบูรณ์
9. เด็กหญิงอชิรญา  หะวัน
10. เด็กหญิงโชติการต์  ยามเนตร
 
1. นางสาวนพเก้า  ซาวคำเขตต์
2. นางสาวอนงค์นาฏ  คำนวน
3. นางสาวเบญจมาศ  คำบุญงาม
 
16 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1. เด็กหญิงปพิชญา  น้อยหมอ
2. เด็กชายพัฒนวัชร์  ปิงยอง
3. เด็กชายวีรภัทร  ต้าวคำ
 
1. นางธัญวรัตม์  ชูสกุล
 
17 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 72 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินมณี
2. เด็กชายคุณานันท์  จินดาธรรม
3. เด็กหญิงชนิดาภา  จี้ติ๊บ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชุ่มมงคล
5. เด็กชายนิติพัฒน์  มูลกาศ
6. เด็กหญิงประภาวรรณ  สุวรรณ์สุทธิ์
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปันติ
8. เด็กหญิงปรียาณัฐ  อินมะณีย์
9. เด็กชายศุกลวัฒน์  สุใจมุข
10. เด็กหญิงอริสา  ธงพล
 
1. นางสาวจตุพร  ภักดี
2. นางนงค์คราญ  จันทาพูน
3. นางนิ่มนวล  แก้วเงิน
4. นางอารมณ์  ขยัน
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายจารุกร  ยาทัน
2. เด็กชายภานุเดช  ผักกาศ
3. เด็กชายอานนท์  คลังดงเค็ง
 
1. นายธวัชชัย  ทวีชัย
2. นางศิริวรรณ์  ตาใจ
 
19 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 31.11 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1. เด็กชายคุณานนท์  จินดาธรรม
2. เด็กหญิงณิชานันท์  โคนซงแสน
3. เด็กหญิงประภาวรรณ  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นางสาวจิตรติรส  บัวรสศักดิ์
2. นางสุรัตนา  ประชุม
 
20 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 72.33 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายภาคิน  กันธะวงค์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วิริยะ
3. เด็กชายเอกรินทร์  สันสี
 
1. นายสมนึก  มหาวงศนันท์