สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 54 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ลีลาธรรมสัจจะ
 
1. นางสาวพรรณิภา  วงค์จันทร์มา
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงเกศินี  แซ้เลาย้า
 
1. นางสาวศิริพร  ใจอินต๊ะ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงรินดา  แฮดคำแหยม
 
1. นางสาวกุมภา  เมินมุง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.666 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงหฤทัย  ลีเลิศตระกูล
2. เด็กหญิงโชติกา  บุญปั๋น
 
1. นางสาวอัญชลี  กองใจ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.66 เงิน 61 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายพชรพล  ใหม่ยานิจ
2. เด็กหญิงพีรนี  แซ่เล้า
 
1. นางสาวชญานันท์  สายสุธรรม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 58 ชมเชย 41 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายกิตตินันท์  องอาจ
 
1. นางสาวรัตนา  อาธิเสนะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายจักรภัทร  พรหมเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ทาอุปรงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 70.67 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายชนาธิป  คิดอ่าน
 
1. นางวรางคณา  ห่านตระกูล
 
9 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 80.333 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ตาหล้า
2. เด็กหญิงวรัญญา  วิชาคำ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พรหมเรืองฤทธิ์
 
10 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงปนัดา  คณาวงศา
2. เด็กชายสมานฉันท์   มากมีธนกุรชร
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  กิติศรี
 
11 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกนกวลี  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายพัชรพงษ์  ร่มพนาธรรม
3. เด็กชายพุฒิภัทร์  ลีเลิศตระกูล
 
1. นางส่องแสง  กองหาญ
 
12 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงชนาภา  กลิ่นแข
2. เด็กชายชาญวิทย์  กันทะกา
3. เด็กชายวัสณานฤวาส  สีอึ่ง
 
1. นางสุรีย์  วิริยะตระกูลธร
 
13 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกฤษฏิ์ณิชา  สิงห์พลับ
2. เด็กหญิงศุภัชญา  เมธา
3. เด็กชายอชิรญาณ์  ทาอุปรงค์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ลาศนันท์
 
14 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มณีสาร
2. เด็กชายธนภัทร  นำบุญเรือง
3. เด็กหญิงพิชามณช์  เมืองตัน
 
1. นายรัชเศรษฐ์  โสภณพงศ์ธนิต