สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 58 ชมเชย 52 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  ธรรมจักร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สมเครือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา  สารนันต์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กหญิงเปรมใจ  เรืองชัย
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  สุนสะดี
2. นางหิรัณยกุล  สุวรรณมณีแก้ว
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กหญิงแพรวาร์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวชมนพร  ศิริมงคล
2. นายณัฐวุฒิ  สมเครือ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.66 เงิน 72 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำดา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กวางทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา  สารนันต์
2. นางรัชฎาพร  ฤทธิแผลง
 
5 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กชายจักระพงศ์  ปงเมฆ
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  โสภา
2. นางรัชฎาพร  ฤทธิแผลง
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กชายปณชัย  โภคา
 
1. นางสาวชมนพร  ศิริมงคล
2. นางสาวสร้อยสุดา  สุนสะดี
 
7 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กหญิงธนัญญา  กิ่งสละ
2. เด็กชายพลปพัฒน์  ประทุมคำ
 
1. นางสาวยุพาพร   กลิ่นจันทร์
2. นางศรีไพร  พรมเรือง
 
8 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กชายชญณิพัฑฒ์  กองจันทร์
2. เด็กหญิงสิรัญญา  แสนอิน
 
1. นางภัทราภรณ์  ใจนวล
2. นางสาวยุพาพร   กลิ่นจันทร์
 
9 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ก้างออนตา
2. เด็กชายนพรัตน์  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงพรนัชชา  จิตนอม
4. เด็กชายพรเทพ  ไชยลังกา
5. เด็กหญิงพิชยา  ตาแก้ว
6. เด็กชายภาคิน  สามดี
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วิชัย
8. เด็กชายวีรภัทร  เหล่าเลิศวิไล
9. เด็กหญิงอรวรรณ  เจริญวงค์
10. เด็กชายอริยธัช  อัษฏาโชติกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา  สารนันต์
2. นางภัทราภรณ์  ใจนวล
3. นางสาวยุพาพร   กลิ่นจันทร์
4. นางศรีไพร  พรมเรือง
 
10 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 1. เด็กชายณัฐนนท์  เทพสาย
2. เด็กหญิงธัญญสิรินทร์  แก้วฟู
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยรัตน์
 
1. นางภัทราภรณ์  ใจนวล
2. นางสาวยุพาพร   กลิ่นจันทร์