สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  เผ่าเงินงาม
 
1. นางสาวรจนา  กันทะเนตร
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงเพชรนารี  ใจนาแก่ง
 
1. นางสาวรจนา  กันทะเนตร
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายเมธานันท์  อินปันส่วน
 
1. นางสาวกวินทิพย์  วิลัย
2. นางฉวีวรรณ  มินทะขัติ
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุใจยา
 
1. นางฉวีวรรณ  มินทะขัติ
2. นางสาวโศภิตา  พัฒน์โกฏิ
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงทิพย์ติญา  คิดดี
 
1. นางพัทธวรรณ  บุญเมือง
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.666 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายภูริทัตต์  ศรีทอง
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มะศิริยานันท์
 
1. นางสาวกวินทิพย์  วิลัย
2. นางฉวีวรรณ  มินทะขัติ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายภาสกร  ยาวิชัยพรรณ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  โสทอง
 
1. นายธงธวัช  ศรีบุญเรือง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงธัญสินี  ปอตา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  นิระผาย
 
1. นางพัทธวรรณ  บุญเมือง
 
9 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  มูลเขา
2. เด็กหญิงกัลยากร  สมณะช้างเผือก
3. เด็กหญิงชญานันท์  ธิรางค์
4. เด็กหญิงญาณดา  ขันทพันธ์
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  เงิน้ศษ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาบปีนะ
7. เด็กหญิงพรรณี  ชุ่มอุ่น
8. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ชมที
 
1. นางฉวีวรรณ  มินทะขัติ
2. นางสาวรจนา  กันทะเนตร
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันฟู
4. นายโสภิษธานุวัฒน์  ชัยวรณ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 46.33 เข้าร่วม 66 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายเอกพจน์  เทพสมบัติ
 
1. นายศักดิ์พล  ชายสืบสกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  กาวีจันทร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันฟู
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 55 ชมเชย 17 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงใจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันฟู
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 53.67 ชมเชย 52 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายรชตโยธิน  หอมสุด
 
1. นางสาวกนกนุช  หมอป่า
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 50 ชมเชย 36 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงนาราภัทร  ลือบางใหญ่
 
1. นางสาวปภชวรรณ  นาคแก้ว
 
15 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงวริศรา  เกิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงไอศิรา  จอมธัญ
 
1. นางศิรินุช  อาจนาเสียว
2. นางสุภากร  ชมภูชนะภัย
 
16 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทพ
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ช่างการ
 
1. นางสาวปภาวินท์  จันสม
 
17 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายธนโชติ  สุแสง
2. เด็กหญิงธัญชนก  คิดรักเมือง
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ปอใจ
4. เด็กหญิงพัทรินทร์  บัวลม
5. เด็กหญิงพิชชากานต์  ปันทอง
6. เด็กชายพีรวัฒน์  วงศ์สาร
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภิวงค์
8. เด็กชายรัชชานนท์  รู้เตียมตัน
9. เด็กชายวาที  กาสุ
10. เด็กชายเทพวิชณ์  สุทธิโพว์
 
1. นางสาวพนิดา  วรรณสอน
2. นางสาวรุ้งกาญจน์  สิงห์วิทยากุล
 
18 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงขวัญญดากร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายจิรุตม์  สุวรรณเรืองศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเขียว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณสอน
 
19 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. นางพัทธวรรณ   บุญเมือง
 
 
20 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.67 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชณ์  มูลเขา
2. เด็กหญิงชวัลนุช  เงินแท้
3. เด็กหญิงสิริรัฐ  ยานะฝั้น
 
1. นางสาวกวินทิพย์  วิลัย
2. นางสาวสุภาสินี  มีอาหาร