สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.666 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เพ็ชรสุวรรณ์
2. เด็กชายประเสริฐ  แสงแก้ว
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ดอนชัย
 
2 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1. เด็กหญิงกชนิภา  นามวงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เจริญพร
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ดอนชัย
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี 1. เด็กหญิงบุญญาพร  -
2. เด็กชายสุรเดช  อู่แม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  รุ่งสิริพิพัฒน์
 
4 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  พุ่มกล่อม
2. เด็กหญิงสโรชา  บุญยากรณ์
 
1. นางจารุรินทร์  สุทธิมาศ
 
5 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 1. เด็กชายก้องภพ  พรรณพรหม
2. เด็กหญิงจริยาพร  เลิศศิลป
3. เด็กหญิงชาลิสา  เชอหมื่อ
4. เด็กหญิงดาวิกา  นามยี่
5. เด็กชายธนกฤต  วุ่ยแม
6. เด็กชายภัทรดร  เบียวเชกู่
7. เด็กชายภูผา  แปงเงิน
8. เด็กชายวรภพ  แสงทอง
9. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เบกากู่
10. เด็กหญิงแสงจันทร์   เว่ยแม
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ทรายหมอ
2. นางแสงจันทร์  อึ้งอภิธรรม
 
6 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 85.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วพา
2. เด็กชายจิรายุ  นามนวน
3. เด็กชายชอิน  ดีนกคุ้ม
4. เด็กชายณัฐกร  โตออต๊ะ
5. เด็กชายธวัชชัย  วงค์ใหญ่
6. เด็กหญิงธิดาพร  วิหกไพรวัน
7. เด็กชายนนท์นธี  จิโนวัง
8. เด็กหญิงวรัญญา  เจริญพร
9. เด็กหญิงสายฝน  มีนา
10. เด็กหญิงสุภาพร  วงค์เพชร
 
1. นางสาวดอกรัก  บั้งเงิน
2. นางสาวมลิวรรณ  สีฟ้า
 
7 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 74 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1. เด็กชายกฤชณัฏฐ์  อุคำ
2. เด็กชายชวินทร์ชัย  วงค์ขุนสาย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิลตา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญหนู
5. เด็กชายธนวัตร  วัชระศิลาโรจน์
6. เด็กหญิงธีรนาฎ  วงค์สกุล
7. เด็กหญิงพรไพลิน  สีคำ
8. เด็กหญิงหอมทิพย์  อินหงษ์
9. เด็กหญิงเกตนิภา   คำแก้ว
10. เด็กหญิงเอมอร  จันติ๊บ
 
1. นางนรีเวช  หลักฐาน
2. นางสายฝน  ปัญญา
3. นางสาวสุธิพร  วุฒิอุปถัมภ์
4. นางสาวเกษริน  ศักดา
 
8 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 68 ทองแดง 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน 1. เด็กหญิงนันทนา  สุขใจ
2. เด็กชายศุภกฤต  ตาแหวน
3. เด็กชายอเนก  วงค์แสนดี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เตจ๊ะ
2. นางสาวโสภา  ลาภพรวิโรจน์
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริวงค์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  นิลตา
3. เด็กชายอมรเทพ  ใจเย็น
 
1. นางสาววราภรณ์  จายหลวง
 
10 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.33 ทองแดง 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ 1. นางนรีเวช  หลักฐาน
 
 
11 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 70.67 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 1. นางวารุณี  อุดม