สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  คำเงิน
2. เด็กชายวทัญญู  กันแก้ว
 
1. นางสาวชไมพร   สุตินกาศ
2. นางสาวสุดาพร  เงางาม
 
2 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 71 เงิน 18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์เหิม
2. เด็กหญิงกัลญาพร  พันธ์ุชุมภู
3. เด็กชายทวีศักดิ์  นิยม
4. เด็กชายปิยชนน์  กันธิยะ
5. เด็กชายพัชณดนย์  กองแก้ว
6. เด็กหญิงรมิตา  ก้างออนตา
7. เด็กหญิงสิริประภัสสร  ศิริชาเครือ
8. เด็กชายสุภวัฒน์  เพ็ญกุล
9. เด็กชายอติชาติ  ธิน้อมธรรม
10. เด็กหญิงแพรวา  กันธิยะกาศ
 
1. นางกนกรัตน์  บัวผัด
2. นางสาวจุรีรัตน์  พิมมะศรี
3. นางสาวนภาพร  ก้อนกาศ
4. นางสาวสุดาพร  เงางาม
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 76 เงิน 28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ 1. เด็กชายคชานนท์  กาจิตต์
2. เด็กชายยศชนินทร์  มาติกานนท์
3. เด็กหญิงศศิญา  กันธิพร้าว
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองคำ
2. นางรัชนีกร  ขัดมูล
 
4 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.67 ทองแดง 15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ 1. นางกนกรัตน์  บัวผัด