สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 55 ชมเชย 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุภามณี
 
1. นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 74 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงพัชรีพร  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ
2. นายโยธิน  เชื้อเมืองพาน
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  มั่งมูล
2. เด็กหญิงสุชานาท  ปูกัน
 
1. นางสาวชไมพร  เฮงตระกูล
2. นายโยธิน  เชื้อเมืองพาน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กชายนราวิชญ์  กิจพิทักษ์
2. เด็กชายอาเสาะ  วุ่ยยือ
 
1. นางสาวชไมพร  เฮงตระกูล
2. นายสุพจน์  พรมสี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กชายกรกวี  เทพประสิทธิ์
2. เด็กชายธิตินันท์  พุธสี
3. เด็กชายภูผาเพชร  ทาอาษา
 
1. นายพินิจพล  พรมวงค์
2. นายสุพิพิธธน  หมื่นแก้ว
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 48.33 เข้าร่วม 61 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กิติยา
 
1. นางสาวนิษฐา  จันเรือง
2. นายศิริชัย  วงศ์ษารัตน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงอัญชลี  เบเซ
 
1. นายจตุพล  ใจมอย
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงพอเพียงเพียงพอ  พรมขาม
 
1. นางสาวชไมพร  เฮงตระกูล
2. นางสาวนิรุษา  ชาญเศรษฐนนท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 38.667 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กชายอรรถพล  ชิมรังสรรค์
 
1. นางสาวชไมพร  เฮงตระกูล
2. นางสาวนิรุษา  ชาญเศรษฐนนท์
 
10 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สาคร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อำไพพิศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ
2. นายสุพิพิธธน  หมื่นแก้ว
 
11 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำ 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  เมืองที
2. เด็กหญิงพิชยา  วงษารัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  แต้มงาม
2. นางสาวจุไร  กันธะ
 
12 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 82 ทอง 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วเขื่อน
2. เด็กหญิงธีกานต์  จันทรา
 
1. นางปภาวี  แก้วเขื่อน
2. นายสุพจน์  พรมสี
 
13 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงกมลชญา  เดชอุดม
2. เด็กชายกมลเทพ  โพธิสา
3. เด็กชายคุณานนท์  ขวัญมงคล
4. เด็กหญิงชนกานต์  ธรรมขันธ์
5. เด็กหญิงชุติกานต์  ศรีกัน
6. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สาคร
7. เด็กชายธนาฆิณย์  วงศ์ใส
8. เด็กชายบัญญวัต  ปันชมพู
9. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจคง
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณราช
 
1. นางกุหลาบ  อิ่นคำเชื้อ
2. นายพินิจพล  พรมวงค์
3. นายสุพิพิธธน  หมื่นแก้ว
4. นางสาวเยาวพา  ปงรังษี
 
14 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 72.66 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงกนกพร  มนตรีนำชัย
2. เด็กชายธัญพิชชา  จับใจนาย
3. เด็กชายธิดารัตน์  อำไพพิศ
4. เด็กชายธีรภัทร  พิทักษ์เวชกุล
5. เด็กชายพัชรพล  แก้วใหม่
6. เด็กชายภูมิรพี  ผาคำ
7. เด็กหญิงภูริชญา  อิ่นคำ
8. เด็กชายวันปิยะ  ไพยราช
9. เด็กชายอนันธกร  นวลหอม
10. เด็กชายอภิสรา  เพชรไพร
 
1. นางสาวรัชนี  มอญแก้ว
2. นายสุพจน์  พรมสี
3. นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา
4. นายโยธิน  เชื้อเมืองพาน
 
15 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 68 ทองแดง 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงฐิดาภา  กิจพิทักษ์
2. เด็กหญิงภิญญดา  เชียงพรม
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เจริญรักษา
 
1. นางสาวกาญจนา  แต้มงาม
2. นางสาวจุไร  กันธะ
 
16 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) 1. เด็กหญิงดวงยี่หวา  ดวงคิด
2. เด็กชายธนธรณ์  สินเสวี
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เสียงหอม
 
1. นางสาววันเดือน  แสนบุญยืน
2. นายสุพิพิธธน  หมื่นแก้ว