สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 55 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ช่างฆ้อง
 
1. นางสาวนิรชา  มีสัตย์
2. นางสาวศศิวิมล  อินทะนนท์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 57 ชมเชย 74 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงธนพร  ตากุล
 
1. นางธนภรณ์  วิริยะกุลขจร
2. นางนันทิยา  เขตรักษา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62.333 ทองแดง 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ช่างฆ้อง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์ม่วง
 
1. นายนราวิทย์  จอมรังษี
2. นางสาวสุรารักษ์  รวมสุข
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  คำรูญ
2. เด็กหญิงจิรชยา  บุญจทิตย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  อินทะนนท์
2. นางสาวสุรารักษ์  รวมสุข
 
5 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  คำรูญ
2. เด็กหญิงกันยาณัฐ  ธิใจ
3. เด็กหญิงจิรชยา  บุญจทิตย์
4. เด็กชายธนพนธ์  ปัญญาตุ่น
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาตุ่น
6. เด็กหญิงปภิญญา  คำของ
7. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นาแสวง
8. เด็กหญิงวรารัตน์  เป็งด้วง
9. เด็กหญิงสุธาสินี  คิดดี
 
1. นางนันทิยา  เขตรักษา
2. นางสาวนิรชา  มีสัตย์
3. นางสาวศศิวิมล  อินทะนนท์
4. นางสาวสุรารักษ์  รวมสุข