สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 59 ชมเชย 51 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ศรีวิชัย
 
1. นางอัจฉรา  บุญถึง
2. นางสาวอำภา  แสงเป็ก
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองหลิ้ม
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  กองแก้ว
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมพิศา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางนันทนิตย์  สมประสงค์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นารี
 
1. นางพินพิมพ์ดาว  ไชยพลี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ตันกุระ
2. เด็กหญิงสุรัตน์ธญา  กรมสร้อย
 
1. นายเสถียร  คำปันติ๊บ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.66 เงิน 72 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกพร  หน่อตุ่น
2. เด็กหญิงพิมนภาพร  ต๊ะจุ่ม
 
1. นายเสถียร  คำปันติ๊บ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพัชร  ต๊ะมา
2. เด็กชายวายุภักษ์  มาฟู
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  ยาวงศ์
2. นางสาววไฬญา  แปงถายะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 56 ชมเชย 49 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณะ  พัฒนะสาร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายนพรัตน์  เมืองใจ
 
1. นายปองพล  ยาวิชัย
2. นางวรุณี  ภูเขียว
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  นะวะยศ
2. เด็กชายอิโกะ  มาฟู
3. เด็กชายโกวิท  โก๊ะซอล
 
1. นายวันเฉลิม  ปินตา
2. นางสาวสิรีทอน  นาคเวียง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงธิดาพร  เหลื่อมทองหลาง
2. เด็กหญิงนิชกานต์  ทานัน
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ยุภาศ
 
1. นางสาววไฬญา  แปงถายะ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีพรม
 
1. นายมงคล  เทพโส
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  งานดี
 
1. นางสาวมธุรส  ละคำมา
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายขวัญชัย  สุริยาศักดิ์
 
1. นางกัลยา  นาวา
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงมนัชญา  วงค์ตัน
 
1. นางสาวสิรีทอน  นาคเวียง
 
15 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีพรม
2. เด็กหญิงปวริศา  นรรัตน์
 
1. นางพรเพ็ญ  ป่าตุ้ม
2. นางศรีทอน  เมฆบังวัน
 
16 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 82 ทอง 47 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1. เด็กหญิงกัลยาวัชญ์  ชุมภู
2. เด็กชายภูริภัทร  วงค์ผัด
 
1. นางรัตนา  ชัยชมภู
2. นางลัดดา  ทาคำ
 
17 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 76.66 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1. เด็กชายกชศรุต  อินทร์เอก
2. เด็กหญิงชมภูนุช  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มะโนสีลา
4. เด็กชายตรัยคุณ  ทิมภักดี
5. เด็กชายพงศภัค  เป็ดเวียง
6. เด็กหญิงพิจิตรา  เป็ดเวียง
7. เด็กชายมงคล  ขยันงาน
8. เด็กหญิงศศิประภา  วงค์ผัด
9. เด็กหญิงอาริญา  มังคละ
10. เด็กชายเอกรินทร์  ลิมพิสร
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยบุญเรือง
2. นางสร้อยหล้า  วงศ์ตุ้ย
 
18 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 1. เด็กชายฐิติโชติ  ปิจดี
2. เด็กชายมาซาโทชิ  คาคุโนะ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แปงถายะ
 
1. นางรัตนา  ภาคภูมิ
2. นางสาวสุปริญญา  รัตนดุลยวิจิตร
 
19 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จันต๊ะนาเขต
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วศรีโส
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นิธิชนาธร
 
1. นางอัจฉรา  บุญถึง
2. นางสาวอำภา  แสงเป็ก
 
20 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 31 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  ยอดมูลคี
2. เด็กหญิงรมิตานันท์  อุทจันทร์
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แสงมาลา
 
1. นางสาววนิดา  ทินนา
 
21 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปาณิศา  เลศักดิ์
3. เด็กหญิงสุพินญา  ต๊ะมา
 
1. นางมยุรี  สุตาต๊ะ
 
22 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.33 ชมเชย 32 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงนิรดา  อาจอ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สืบสิงห์
3. เด็กหญิงพรลภัส  เป็ดเวียง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีตะปัญญะ
 
23 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.667 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นรรัตน์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  หนองใจบุญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางวิภาพร  ปาสีล้อม
 
24 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ธนะวงค์
2. เด็กหญิงกีรตินันท์  วงค์ตัน
3. เด็กชายปรินทร  กองทา
 
1. นางรัชนี  หวังกีรติกุล
 
25 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  เขื่อนรอบเขต
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วยอดดี
3. เด็กหญิงสริตา  กลิ่นหอม
 
1. นางพัทยา  วรรณสอน
 
26 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 61.3 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปนัสยา  ใจติขะ
2. เด็กชายยูกิ  ยามางิชิ
3. เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  ร่วมความคิด
 
1. นางสาวยุพาพร  สอนผัด
 
27 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 56 ชมเชย 23 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  มาศักดิ์
2. เด็กชายพระนาย  ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงรมิดา  ล่ามแก้วศักดิ์
 
1. นายวันเฉลิม  ปินตา
2. นายสมยศ  ภูเขียว