สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 56 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงวชิราพรณ์  สารเสนาะ
 
1. นางสาวสินีนาฎ  เตจ๊ะ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 59 ชมเชย 34 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายธีรดนย์  กองมณี
 
1. นางธัญญรัตน์  วงศ์ฮาด
2. นางสาวรชยา  เรือนสอน
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  จริงวาจา
 
1. นางสาวสินินาฎ  เตจ๊ะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.666 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงปุณณ์ณพิชญ์  วงศ์ฮาด
2. เด็กหญิงลลดา  ภาสดา
 
1. นางธัญญรัตน์  วงศ์ฮาด
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.33 เงิน 77 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  วงค์ศรี
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  อุทธิยา
 
1. นางน้ำฝน  โพธิสิทธิ์
 
6 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองพาน
2. เด็กหญิงณัฐธยา  อินขัด
3. เด็กหญิงนฤพร  มาฟู
4. เด็กหญิงพาฬิฎา  สีกา
5. เด็กหญิงวริศรา  วรรณา
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  กลิ่นถือสิน
7. เด็กหญิงศิริกานดา  ท้าวชัยมูล
8. เด็กหญิงสุพัตตรา  ชัยสาร
9. เด็กหญิงอริญชยา  หมั่นใจ
 
1. นางสาวจิตรคนึง  ยามี
2. นางอรชร  เมฆอากาศ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 58 ชมเชย 47 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงปัณณพร  สุวรรณจักร์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มุ่งเมิน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ประถมวงค์
 
1. นายปิยะ  ยามี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 49.33 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ชัยวรณ์
 
1. นางน้ำฝน  โพธิสิทธิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายพชรพล  ปัญญายงค์
 
1. นายณัฐพนธ์  หมื่นคำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 50.33 ชมเชย 54 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายยุทธนาวีร์  ยุติธรรม
 
1. นางสาวบัณฑุสร  ท้าวชัยมูล
 
11 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยสาร
2. เด็กหญิงภิรัชญา  ลาวตุม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไชยะป๋าน
 
12 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 1 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายธีรัตน์  ขัดจา
2. เด็กหญิงมนต์สิริ  คำโมนะ
 
1. นางนภัสสร  อินสม
2. นางพรชม  เกตุแก้ว
 
13 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงดลพร  ฝอยทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตันวงค์
 
1. นางมันทนา  เมืองพรหม
 
14 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กหญิงชีวาพร  เพียรมานะ
2. เด็กหญิงธนิฐา  ใจเรือน
3. เด็กชายธนโชติ  จันแปงเงิน
4. เด็กชายธีรายุ  ยามี
5. เด็กชายนืรวิทย์  วงศ์เวียน
6. เด็กหญิงปพิชญา  ปินตาแก้ว
7. เด็กชายปวีณวัชร  ทองสุข
8. เด็กหญิงพิชญธิดา  เชียงโส
9. เด็กชายวรเมธี  แก้วยา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงสี
 
1. นางรัตนาวดี  ดีน้อย
2. นางสุภาพรรณ  ยารวง
3. นางเทียมจันทร์  แสนเผ่า
 
15 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายกรณพรรธ  ดอนชัย
2. เด็กชายกรวิทย์  ยารวง
3. เด็กหญิงจริญญา  ริยอง
4. เด็กชายชนาธิน  เชื้อธนกุล
5. เด็กหญิงญาณินท์  สบบง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  มันดี
7. เด็กชายธนกฤต  เทพแสน
8. เด็กชายธวัชชัย  ชัยบัวคำ
9. เด็กหญิงนฤมล  สมพงษ์
10. เด็กหญิงปุณณดา  โพธิสิทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไชยะป๋าน
 
16 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายชิติพันธ์  ยามี
2. เด็กหญิงณภัคมน  สายเลาคำ
3. เด็กชายวรดร  หน่อแก้ว
 
1. นางพัทธนันท์  มหายศ
 
17 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายจิรพัส  ยามี
2. เด็กชายยุทธนาวี  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  สืบสิงห์
 
1. นายเชษฐ์  ไชยกูล
 
18 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.66 ชมเชย 38 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 1. เด็กชายนพวิชญ์  เชียงโส
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ดวงดี
3. เด็กหญิงพิชชญาดา  ม้าแก้ว
 
1. นางหทัยวรรณ  มัญชุวิสิฐ