สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงภัทรศยา  ปวนคำ
 
1. นายทินกร   แก้วน้อย
2. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงสิริยา  สุ่นเดช
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  ถิ่นลำปาง
2. นางอติยาภรณ์  ยาวิลาศ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงจารุกัญญา  แสนศิริ
 
1. นางสาวชลธิชา  อนันต์ชัยพัทธนา
2. นายทินกร   แก้วน้อย
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขื่อนคำ
 
1. นายทินกร   แก้วน้อย
2. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.666 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ใจปินตา
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  มาลา
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ชุมภูเมือง
2. นางสาววัชรียา  บุญงาม
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.33 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงฐิติกา  สิทธิปัญญา
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ยาวิชัย
 
1. นางดวงสมร  ก้อนทองสิงห์
2. นางสาวผาณิต  อานุนามัง
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กชายฐิติโชค  พงศ์ภักดีสกุล
2. เด็กชายภูริณัฐ  วงค์คม
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ชุมภูเมือง
2. นายศตวรรษ  ยศวิทยากุล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ก๋าใจ
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงคำ
3. เด็กชายแดนพิชัย  ศิริวรรณา
 
1. นางดวงสุดา  โพธิ์ยอด
2. นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55.33 ชมเชย 49 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชมภู
 
1. นายเศรษฐพันธุ์  สันวงค์
2. นายเอกสิทธิ์  โอตะแปง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กชายอมรินทร์  บุตรตา
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ชุมภูเมือง
2. นายศตวรรษ  ยศวิทยากุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 53 ชมเชย 19 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงพรสุดา  ดวงวรรณา
 
1. นางสาวธันยพร  ชวนคิด
2. นางสาวนลินี  ปันแดง
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงจัสมิน ซารีนา  ชัยแสน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ชัยนนถี
2. นางบังอร  ศุภเกียรติบัญชร
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 49.667 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยิ้มพราย
 
1. นางสาวชญานี   โพธิ
2. นายตรัยธวัช  อุดเอ้ย
 
14 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงชลธีญา  อ้นจันทร์
2. เด็กหญิงศรีกมลลักษณ์  ตาสาย
 
1. นางสาวณฐวรรณ  สีฟ้า
2. นางสาวสุภาพร  อินต๊ะฟอง
 
15 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 84 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงชลณัฎฐ์  สันวงค์
2. เด็กชายธนวรรธน์  ทิพย์แสนคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ    สันวงค์
2. นางสาวศศิพร   ทำบุญ
 
16 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 75.32 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กชายกฤติน   ศิริบรรจง
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   ภิรมย์นาค
3. เด็กหญิงกัญญาภา   ลือใจ
4. เด็กชายธาดาธร   ธนภัคบริบูรณ์
5. เด็กหญิงธิติกาญจน์  รักพวก
6. เด็กชายธีรเดช   จิตคำ
7. เด็กชายนพพริษฐ์  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงปรียภัสสรา   กุณาเลย
9. เด็กชายปุณณภพ   ป้องกัน
10. เด็กหญิงลลิตา   วรรณเจริญ
 
1. นางสาวพรทิวา   มอยนา
2. นางสุพิชญา   เขียวเงี้ยว
 
17 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กชายกันตภณ   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิณัฏฐิตา   เชื้อเมืองพาน
3. เด็กชายภูมิภากร   ช่วยประสิทธิ์
 
1. นางวรากุล   เสาร์สุวรรณ์
2. นางสาวศศิพร   ทำบุญ
 
18 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 47.78 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญสูง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   ธรรมกุสุมา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ป้องกัน
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   กำบิล
2. นางสาวณฐวรรณ   สีฟ้า
 
19 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กชายคุณัชญ์  วงศ์ธิดาธร
2. เด็กชายพัชรพล  ชญานินรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รุ่งพิพัฒน์อรุณ
 
1. นางสาวประกายแก้ว   แก้วอินต๊ะ
2. นางอุ้มขวัญ  หัตถสาร
 
20 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อวดสุข
2. เด็กหญิงนัทธิดา  คำปาเชื้อ
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยมภา
 
1. นายธนเทพ  ก๋าวิบูล
2. นางอติยาภรณ์  ยาวิลาศ