สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  นันไชย
 
1. นางสาวศันสนีย์  อินทขีณี
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กชายกรวิชญ์  นามตาล
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สุทธสม
2. นางสาวอภิญญา  แสนบุญเรือง
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 59 ชมเชย 68 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กชายอัศวิน  เชอมือ
 
1. นางสาวสมพร  นันทจันทร์
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชัยชนะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงมณียา  บุญนำ
2. เด็กหญิงสุธิดา  มาเยอะ
 
1. นางอาภัสรา  บุตรสอน
 
5 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงชวิศา  นามใหม่
2. เด็กหญิงญาดา  กาใจ
3. เด็กหญิงทิพปภา  คำแก้ว
4. เด็กหญิงพัชศร  บุญศรี
5. เด็กหญิงพาโชค  คำวงค์
6. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
7. เด็กหญิงเหมยชิง  มีทรัพย์
8. เด็กหญิงโสธิกา  หน่อคำ
9. เด็กหญิงไพลินรัตน์  มนตรี
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นายประภาส  พลาศรัย
3. นายฤทธิชัย  แก้วใหม่
4. นายวีระเชษฐ์  วรรณรส
 
6 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  นามดี
2. เด็กหญิงชวิศา  นามใหม่
3. เด็กชายธวัชชัย  อุ่นแปง
4. เด็กชายนิพนธ์  ดีเสมอ
5. เด็กชายปิติณัช  แป้นแย้ม
6. เด็กชายพีรพัฒน์  นามยี่
7. เด็กหญิงวัลลภา  ชวัลคุณาสิน
8. เด็กหญิงวิภาพร  นามแสง
 
1. นายชัยวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
2. นายฐิติวิชญ์  ซึโนซิคะ
3. นายฤทธิชัย  แก้วใหม่
4. นางอาภัสรา  บุตรสอน
 
7 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา  หนานดี
3. เด็กหญิงทิพปภา  คำแก้ว
4. เด็กหญิงพัชศร  บุญศรี
5. เด็กหญิงฟองฟู  คำแก้ว
6. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
7. เด็กหญิงเหมยซิง  มีทรัพย์
8. เด็กหญิงโสธิกา  หน่อคำ
9. เด็กหญิงไพลินรัตน์  มนตรี
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นายประภาส  พลาศรัย
3. นายฤทธิชัย  แก้วใหม่
4. นายวีระเชษฐ์  วรรณรส
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กชายมูซัน  นามยี่คำ
 
1. นายชัยวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงนุชวรา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวซุ่นเซียน  ปรีดาจรรยา
2. นางสาวโยธกา  จินดาหลวง
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงอธิชา  ชัยแสง
 
1. นางธนาพร  ลิ้มวรการ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กชายกิตดนัญ  แซ่ลี้
2. เด็กชายกิตติธัช  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงจุติพร  แซ่ยี
4. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่หยิง
5. เด็กหญิงรับพร  แตกา
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่จู
7. เด็กหญิงอาหลิน  แซ่หลี
 
1. นายชัยวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
2. นางสาวซุ่นเซียน  ปรีดาจรรยา
3. นางสาวอุมาวรรณ  ชัยชนะ
4. นางสาวโยธกา  จินดาหลวง
 
12 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงธัชนก  แสงเพ็ญ
2. เด็กหญิงอุมาวรรณ  นามพู
 
1. นางกัลยา  ศรีโท
2. นางสาวขนิษฐา  ธิสา
 
13 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 1. เด็กหญิงณฐพร  ก๋องแก้ว
2. เด็กชายสืบพล  สมคิด
 
1. นางประนอม  วิไลรัตน์
2. นางอัมพร  ใจจิตร
 
14 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 1. เด็กหญิงกนกนิดา  มาวิเลิศ
2. เด็กหญิงกนกนิภา  มาวิเลิศ
3. เด็กหญิงชรินพัชร  ชัลวิทย์
4. เด็กชายทองกร  นามแสง
5. เด็กหญิงนฐพร  สมบูรณ์
6. เด็กชายภูมิภัช  ตรงชื่น
7. เด็กหญิงยลธิดา  ครูศากยวงศ์
8. เด็กชายราเมนทร์  วงศ์ศา
9. เด็กชายศรัณย์  ศรีธิกัน
10. เด็กชายเดชวิทย์  จันตา
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  ตาลำ
2. นางศิริลักษณ์  ใจจุมปา
3. นางศุภิสรา  ธิสมบรูณ์
4. นางสาวอุไรวรรณ์  ผันผาย
 
15 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 88.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   รุ่งขจรรัตน์กูล
2. เด็กชายคงกระพัน  ยานนท์
3. เด็กชายพัชรพล   วงค์ราช
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แก้วรินทร์
5. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงภิญญามาศ   สุโขทัย
7. เด็กหญิงรวิวรรณ์   โวยแม
8. เด็กหญิงวราภรณ์   อินทสุทธิ์
9. เด็กหญิงวริศรา   คำอ่อน
10. เด็กหญิงเจนจิรา   บุญธรรม
 
1. นางมณธิกา  แสงแก้ว
2. นางสาวมนัสนันท์  ขวาเมืองพาน
3. นางสาวอนัญญา  สุจินต์
4. นางสาวแพรวพรรณ  บรรเลงกาศ
 
16 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีจันทร์
2. เด็กหญิงณฐิกา  นามต๊ะ
3. เด็กชายอาชาวิน  อุดมวโรดม
 
1. นางธนาวรรณ  กิริยา
2. นางศมาพร  บำเพ็ญกุล
 
17 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 50 ชมเชย 14 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นัยติ๊บ
2. เด็กหญิงธัญรัต  ลอแก้ว
3. เด็กหญิงนพรดา  นามสุข
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ปิ่นตาเป็ง
2. นางสาวสุนีย์  เรียนชัย
 
18 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงนิจชิตา  พลสงคราม
2. เด็กหญิงสุวิมล  ส้มเสน
3. เด็กหญิงเปิ้ล  คำลือ
 
1. นายคชินทร์  ปินทรายมูล
2. นายประเวช  คำเงิน
 
19 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.66 ชมเชย 40 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงปิยพัชระ  นามดี
2. เด็กหญิงพรฤดี  แปงเงิน
3. เด็กหญิงมาลี  นวลจันทร์
 
1. นางสาวสยุมพร  ปิจมิตร
2. นายอนุรักษ์  ศิริเทพ
 
20 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงดวงกมล  นามจันทร์
2. เด็กหญิงแอนนามิเชลล์  เดแนลล์
3. เด็กหญิงโสธิกา  หน่อคำ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สุทธสม
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชัยชนะ