สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  มงคลคลี
 
1. นางสาวชนัดดา  โถแก้ว
2. นางสาวสุทธิดา  สุทธคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 74 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กหญิงวรรวิษา  ยอดผ่านเมือง
 
1. นางสาวประนอม  กันสีเวียง
2. นางสาวยุวฉัตร  อุ่นเป็ง
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 83 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กชายกิตติภัทร  พรมจิตร
 
1. นางสาวประนอม  กันสีเวียง
2. นางสาวยุวฉัตร  อุ่นเป็ง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.666 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กหญิงบัวบูชา  สบลานสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิภาดา  ประทุมมา
 
1. นางสาวชนกนันท์  น้อยหมอ
2. นางสาวนุจิรา  นามะยอม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กชายชัยเทพ  ดงปาลี
2. เด็กชายศุภกฤต  วงค์ภูธร
 
1. นางสาวชนกนันท์  น้อยหมอ
2. นางสาวนุจิรา  นามะยอม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  งามหมู่
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  ไชยลังกา
3. เด็กชายสิบแสน  ศรีวิราช
 
1. นางสาวชนกนันท์  น้อยหมอ
2. นางสาวประนอม  กันสีเวียง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 70.33 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์อุ๊ด
2. เด็กหญิงอรจิรา  ฟูเจริญ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ประเคนเครื่อง
 
1. นางสาวนันทิยา  ดวงดอกมูล
2. นางรัชนีวรรณ  ธรรมวงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วงค์ขัติย์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กันศรีเวียง
2. นายวุฒิชัย  อิ่นคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กชายวรวิทย์  ปะระทัง
 
1. นางกัญญาณัฐ  ใจตื่น
2. นางสาวชนัดดา  โถแก้ว
 
10 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กชายณฐพงศ์  ถาปะนา
2. เด็กหญิงสิฏาพันธ์  สันติสุข
 
1. นางสาวกันยา  ติ๊บสีบุตร
2. นางวิภาวดี  บุญคงวิวัฒน์
 
11 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 76.66 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เวชวิมล
2. เด็กหญิงคุณชนก  โปราหา
3. เด็กชายชยังกูร  กมลเพชร
4. เด็กชายณัฐชานนท์  ทุ่งวงค์
5. เด็กชายธนันดร  หลวงสอน
6. เด็กชายนัฐวุฒิ  แซ่เติ๋น
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  น้อยหมอ
8. เด็กหญิงภคนันท์  วันตานำ
9. เด็กชายภาณุพงศ์  เสาร์จันทร์
10. เด็กหญิงอรวรรษา  ยอดผ่านเมือง
 
1. นางสาวพัชรธิฎา  วงศ์ศิริ
2. นางพิกุล  เชื้อเจ็ดตน
3. นางสาวพิมพ์มาดา  บุญทา
4. นางวิจิตรตรี  สมสวย
 
12 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1. เด็กหญิงปิยรินทร์  โอภาสงวน
2. เด็กชายพชรพล  สุ่มใจยา
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ศรีสองสม
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  บุญทา
2. นางวิจิตรตรี  สมสวย