สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรัทยา  ตานัง
 
1. นางทัศนาวลัย  หาวา
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนาภา  อินชัย
 
1. นางทัศนาวลัย  หาวา
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวฤทัยกานต์  ลุงคำ
 
1. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชามญทุ์  แว่นระเว
 
1. นายนิติกานต์  กรรมสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงทิตารี  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางอุไรวรรณ  ทิพย์พนะ
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปัญญา
 
1. นางอุไรวรรณ  ทิพย์พนะ
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกิติยารัตน์  บุญสูง
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสุชาดา  กังจี
 
1. นางสาวแคทรียา  บุตรชัย
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.33 เงิน 77 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  -
2. เด็กหญิงยิ้มคำ  คำลืม
 
1. นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชุติกา  แก่หล้า
2. เด็กชายธีรเมธ  ปิยะวงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เขียวตั๋น
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายภัทรวุธ   วาธง
2. นางสาวอิงทิรา   ตุ้ยศรี
 
1. นายธนากร   ศรีอุทธา
 
12 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกรกนก  เรือนคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จักร์คำ
3. เด็กหญิงณิชากร  ปัญญา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดโรย
5. เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงบุษกรณ์  ปัญญาเพิ่ม
7. เด็กหญิงมาลี  นายสะ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  พาทีพิเคราะห์
9. เด็กหญิงอภิชญา  ยาสมุทร์
 
1. นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล
2. นางฐณิฎา  คุณยศยิ่ง
3. นายอธินันท์  บุตรเปา
4. นางสาวอภิรตี  ประดู่
 
13 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวคำน้อง   ป้าส่อง
2. นางสาวทวีพร   อินวงค์
3. นางสาวนารีรัตน์    ดิตุ๊
4. นางสาวประภัสสร   รอดเรือน
5. นางสาววิไลวรรณ   นายพิศ
6. นางสาววีรยา   ลุงจาย
7. นางสาวหล้า   ลาหุ
8. นางสาวอรัญญา   แก้วมาลัย
9. นางสาวเสาวลักษณ์   วงศ์ษาอินทร์
 
1. นางสาวกรวิภา   แก้วมงคล
2. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
14 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญโญ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กันทะวัง
3. เด็กชายณัฐชมน  พรหมตา
4. เด็กชายนฤเบศ  กันทจันทร์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  วิรังหมู
6. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  เสียมลาย
7. เด็กชายอลงกรณ์   ไชยอุปละ
8. เด็กชายอินทร์ศักดิ์  แซ่ลี้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐชัย  ธีระวริทธ์กุล
 
15 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 87.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิดา  นันตะ
2. เด็กหญิงจ๋ามพอง  ลี่เชียงปิง
3. เด็กชายนิติพงษ์  ลุงติ๊
4. เด็กหญิงพนิดา  ปันติตา
5. เด็กชายสงกรานต์  เรือนชื่น
6. เด็กหญิงหมวยขาว  แสงแก้ว
7. นายเปา  ลู
8. เด็กชายเปี่ยมเมือง  ติยะ
 
1. นางสาวชนมน  ยอดอ้อย
2. นางพรทิพย์  ถาอ้าย
3. นางสาววรนิษฐา  ทรัพย์วัฒนากุล
4. นายวัลลภ  ทองสุวรรณ์
 
16 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  องค์นาม
2. เด็กหญิงณัฐฑิยา  เกี้ยว
3. เด็กหญิงบุญไทย  น่าหลิ่ง
4. เด็กหญิงพุทธชาติ  -
5. เด็กหญิงรจนา  ชัยยศ
6. เด็กหญิงหน่อย  สมศรี
7. เด็กหญิงหมวย  -
8. เด็กหญิงหมวยผอง  แสงแก้ว
9. เด็กหญิงแสงหอม  ลี่เชียงปิง
 
1. นางสาวชนมน  ยอดอ้อย
2. นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล
3. นางพรทิพย์  ถาอ้าย
4. นายวัลลภ  ทองสุวรรณ์
 
17 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายคมภูศิษฐ์   ปฐมพงษ์เกษม
2. เด็กชายจิรวัฒน์   ไชยาคำ
3. นางสาวญาญิสา  รายวงค์
4. เด็กชายธนวินท์   สุโกพันธ์
5. เด็กชายธีรวัฒน์   สมวันดี
6. นางสาวบุญยกานต์  นายกร
7. นางสาวปาริชาติ  ติยะ
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลุงคำ
9. นางสาวพิมผกา  ติยะ
10. เด็กหญิงยลดา  ซอหริ่ง
11. นางสาวศิรินภา  ติยะ
12. นางสาวสุนิสา  ลุงออ
13. นางสาวสุภา  นามติ๊บ
14. เด็กหญิงหอม  ลุงทา
15. เด็กชายเจตนิพัทธ์   จันต๊ะปัน
16. เด็กชายเดชาธร   ผ่องพรรณ์
 
1. นางสาวกรวิภา   แก้วมงคล
2. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายพัคพงษ์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายมินอ่อง  -
3. เด็กชายอนันต์  ลุงใหม่
 
1. นายบรรจง  สุระมิตร
2. นายวรวัฒน์  ใจกองคำ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านศาลา 1. นายธนชัย  นิลจันทร์
2. เด็กชายอภิชัย  ชัยวงค์
3. นายเปา  ลู
 
1. นายบรรจง  สุระมิตร
2. นายวรวัฒน์  ใจกองคำ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 72.66 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  อินต๊ะพรม
2. เด็กหญิงพัชรพร  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสิริญา  ผัดผ่อง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐนันท์  วีระวงค์
 
1. นางสาวรัฐพร  หมั่นแสวง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายอติเทพ  เทพจักร์
 
1. นายณัฐวรรธน์  ตาดคำ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59 ชมเชย 19 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์   นนทคำ
 
1. นายณัฐวรรธน์   ตาดคำ
 
24 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญศรี
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงค์
 
25 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวเมธาพร  จารุรัศมิพันธุ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  เยเสาะ
 
1. นางสาวสุปราณี  คำลือ
 
27 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ต่ายธานี
 
28 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79.667 เงิน 8 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงลลิตา  ปราพรหม
 
1. นางสาวรติยา  ชัยมงคล
 
29 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายนภนันท์   นิกรวัฒน์
 
1. นายฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายชนินทร์   ลุงหยาง
2. นางสาวธนิดา   พินิจ
3. นางสาวพจมาน   จะสี
4. นางสาวศิริลักษณ์   เบียงแหล่
5. นายสุรเดช  อภิโรจนพงศ์
6. นางสาวอรวรรณ  ลุงต๊ะ
7. นางสาวอรอนงค์   วงค์จันทร์
8. นางสาวฮวน ฮวน  ลี
9. นางสาวเกี๋ยงคำ   ลุงติ๊
10. นางสาวแสนสวย   ลุงกอ
 
1. นางสาวสุปราณี  คำลือ
2. นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 73.67 เงิน 4 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิชา   สรรพอุดมชัย
2. เด็กหญิงนพาขวัญ   จอมแปง
3. เด็กหญิงนลินี   บัวขาว
4. เด็กหญิงปวีณอร   มหาวงค์
5. เด็กชายพงศ์พรหม   มีเชื้อ
6. เด็กหญิงพรสวรรค์   ต๊ะโพธิ์
7. เด็กหญิงพลอยปภัส   พงษ์ภมร
8. เด็กหญิงพิชชาภา   ฟองจันสม
9. เด็กหญิงรัชชกรภัทร   สายจิตรนึก
10. เด็กหญิงศิรภัสสร   นันทะวงค์
 
1. Mrs.Jocelyn  A.Mcgaha
2. Miss.Lynneth  J.Alfaro
3. นายพิชิตพล   หมอกเมือง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  มาแดงสาย
2. เด็กหญิงณัฐพร  รักเสงี่ยม
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เทอดทูล
4. เด็กชายภูริภัทร  สิริพิระยะกุล
5. เด็กหญิงสุธีมนต์  ดิโพธิ์
 
1. นางสาวกาญจนาพร  ยะสินธ์
2. นางสาวคนึงนิจ  ศรีจันทร์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวคำเปา   ลุงกอ
2. นายจิรศักดิ์   ศรีใจ
3. นางสาวจิราพร  พลหาญ
4. นางสาวจิ่งหลู่   ลอยจ่าม
5. นายชานน   ลุงปันต๊ะ
6. นางสาวนภัสสร   สอนสมนึก
7. นางสาวพิมพ์จันทร์   สุตัน
8. นายรัฐธรรมนูญ   จันทร์อ่อน
9. นางสาววิไลพร   โกดติ๊บ
10. นางสาวอำพร  ลุงต๊ะ
 
1. นายกนกวรรณ   มะโน
2. นายเจนณรงค์   แก้วซาว
 
34 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชนาภา  ลุงหน้อย
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยะสุ
 
1. นางสาวสิริพร  ฟูฟอง
 
35 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 82 ทอง 47 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงนลินญา  แก้วชัย
2. เด็กชายอนิวัฒ  -
 
1. นางสาวทัศนีย์  สมฝั้น
2. นางสุทธิรัศมิ์  ทำบุญ
 
36 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกานต์ฤทัย  พรมมา
2. เด็กชายณัฐพล  ทรายคำ
3. เด็กหญิงพิชชา  ปั๋นติ
4. เด็กหญิงพิมพิชชา  จอมปัน
5. เด็กชายพีรพล  ต่อเมือง
6. เด็กหญิงวารวดี  วจนานนท์
7. เด็กชายศรัณยู  ติยะ
8. เด็กชายอชิระ  ลุงติ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  -
10. เด็กชายเสถียรโชติ  วันดี
 
1. นางณัฐพร  ธเนศอนันต์สาร
 
37 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 80.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมอุ่น
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีวรรณ์
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หวายลิต
4. เด็กหญิงณิชาณัณท์  จันทิมา
5. เด็กหญิงทองประกาย  ยี่ปา
6. เด็กหญิงปารวี  บุญอุปละ
7. เด็กหญิงปุญญาดา  ตาใจ
8. เด็กหญิงพัชญา  วงค์สอง
9. เด็กหญิงพิชญนันท์  ชัยทรัพย์
10. เด็กหญิงศศิวิมล  วันดี
 
1. นางวทัญยา  ไบเออร์
 
38 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายธนกร  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงปสุตา  ประยูรนาค
3. เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวทัศนีย์  สมฝั้น
2. นางสุทธิรัศมิ์  ทำบุญ
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายนฤเบศ  พันธ์จันทร์
2. เด็กชายพงศพัศ  พสิษฐ์กันต์
3. เด็กชายภานุเทพ  อะตะกุมมา
 
1. นายชัยวัฒน์  อุทธา
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  โสภา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แลเชอะ
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดวงเป็ง
 
1. นายประพันธ์  วังพฤกษ์
 
41 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล
 
 
42 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 10 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. นายพิเชษฐ์   นนทะภา
 
 
43 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านศาลา 1. นางสาวปุญญวิชญ์  บุญประเสริฐ
 
 
44 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายกฤชพล  หาป้อง
2. เด็กชายพีรัช  ทนันชัย
3. เด็กชายศราวุฒิ  แสนโบราณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  สมฝั้น
2. นางสุทธิรัศมิ์  ทำบุญ
 
45 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 11 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาวดี  อนุแก้ว
2. เด็กหญิงธนาภา  ไชกัง
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาเฟือน
 
1. นายนิติกานต์  กรรมสิทธิ์
 
46 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 62.667 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กงศรี
2. เด็กหญิงมอญ  นายกร
3. เด็กหญิงศกุลตรา  ก่ำแก้ว
 
1. นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์
2. นางสาววาสนา  เดชะกุศล
 
47 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 59 ชมเชย 12 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  ทองเหลือง
2. นางสาวปรียาพร  อินนามคำ
3. นางสาวศิริประภา  ปักษา
 
1. นางสาววาสนา  เดชะกุศล
 
48 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงนิตยกานต์  บุญทา
2. เด็กหญิงมุทิตา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ม่วงไหมทอง
 
1. นางสาวอชิรญา  ศิริมงคล
2. นางสาวอภิรตี  ประดู่
 
49 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 13 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงนุชจิรา  นิ่มนวล
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จาบทอง
3. เด็กชายอัครวิน  วิวัฒนาวิไล
 
1. นางสาวพรรณี  ศรียาบ
2. นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม
 
50 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63.6667 ทองแดง 17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวธิดา  ลุงติ
2. นางสาวนริศรา  พิมล
3. นางสาวฮานาเดียร์   ฮาเล็ม
 
1. นายจักรพงษ์   ทิพย์ปัญญา
2. นางนวพร   ชัยยาศรี
 
51 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีย้าง
2. เด็กหญิงประไพพัชร  หลักดี
3. เด็กหญิงมยุรา  ปู่เลา
 
1. นางฐณิฎา  คุณยศยิ่ง
2. นายสมชาย  กองมณี
 
52 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.667 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ขันตี๋
2. เด็กชายนิติพนธ์  ลาดโรย
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ตำฝั้น
 
1. นางสาวพรทิพา  มุ่งเจริญ
2. นางสาวรสสุคนธ์  คำโพธิ์
 
53 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์   สายคำฟู
2. นายภัทรนันท์   มอญแสง
3. นางสาวสุชานาถ   ศรีบุรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์   จันไชยยศ
2. นายสมชาย   จันทร์ตะมะ
 
54 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปรีชาโปร่ง
2. เด็กชายธิติสรณ์  ช่างเหล็กน้อย
3. เด็กหญิงวิภาวี  โปนา
 
1. นางสาวพัทธนันท์   นันธทิพย์สกุล
2. นายฤพสิษฐ์  ตาสา
 
55 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 65.333 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงจารุณี  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงพัชรา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงอมรแสง  นันทา
 
1. นางสดศรี  สุตะวงค์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ระดม
 
56 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 66.333 ทองแดง 11 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวศุภธิดา   ยิ้มน้อย
2. นางสาวอภิชญา   ยงกุศลรัตนา
3. นางสาวอารียา   ไชยวงค์
 
1. นายจีราวัฒน์   จั๋นต๊ะวงค์
2. นางสาวอรวรรณ์   กันทะนนท์
 
57 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 57.6 ชมเชย 27 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แปงจันเขียว
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จันทร์พึ่งสุข
3. เด็กหญิงรัชนัน  เมืองดี
 
1. Mr.Patrick  Cocquyt
2. นางสาวจ๋ามพู  กอนจื้น
 
58 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 72.333 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกัณฐชา  หอมรับ
2. เด็กชายธานวัฒน์  ใจดวงแก้ว
3. เด็กชายอภิรักษ์  กันชัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  อุ่นปวง
 
59 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 59 ชมเชย 9 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสมิตา   จันทร์หอม
3. นางสาวเพชรรินทร์   ลุงต่า
 
1. นายฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ
 
60 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงอรัญญา  ลุงย้อย
3. เด็กชายอิทธิมนต์  อุลหัสสา
 
1. นางฐณิฎา  คุณยศยิ่ง
2. นายวัลลภ  ทองสุวรรณ์
 
61 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทนันไชย
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญมา
3. เด็กหญิงพลอย  ในทอง
 
1. นางสดศรี  สุตะวงค์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ระดม
 
62 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 75.333 เงิน 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวจำบอล  ป้ออ้อ
2. นางสาวชั่ง  ลุงซอ
3. นางสาวละไม  อินปั๋น
 
1. นางบัวนรินทร์  วิชุตานนท์
2. นางวิษา  มณฑา
 
63 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 53 ชมเชย 26 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงจ๋านิรมล  จองทุน
2. เด็กหญิงนฤมล  ขัตติยะ
3. เด็กหญิงสุภัทชา  สิทธิหงษ์
 
1. นางสาวณปภา  ศรีวิชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ฟ้าแลบ
 
64 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56.333 ชมเชย 16 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายพรสวรรค์  บุญทรง
2. เด็กหญิงพอเพียง  แก้วสัน
3. เด็กหญิงส่วยจ่า  ลุงจ่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประพัฒน์เดช  นันทะชัย
2. นางสาวปุญญวิชญ์  บุญประเสริฐ
 
65 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 9 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองปัญโญ
2. เด็กหญิงพิชญา  นะประสิทธิ์
3. เด็กชายศิลา  สะพิงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูษณิศา  ใจอินผล
 
66 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรมปิง
2. เด็กชายอนันต์  จันต๊ะเฟย
3. เด็กหญิงอลิสา  ก้องไพรกูล
 
1. นางพรทิพย์  ถาอ้าย
2. นางสาวสุวพิชญ์  สุภา