สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงลลิสา  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวนิภาพร  วัฒนาอุดมกูล
2. นางสาวมโนมน  หอมนวล
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงสิริญญา  ธรรมใจ
 
1. นางสาวนิภาพร  วัฒนาอุดมกูล
2. นางสาวมโนมน  หอมนวล
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา  กอบแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร   จันเป็ง
2. นางสาวบุษกร  กันทะเนตร
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 51 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  คำดอน
2. เด็กหญิงชญานิศ   เรืองศักดิ์
 
1. นายศุภชัย  คำดอน
2. นางอ้อมฤทัย  ต๊ะใจ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.66 เงิน 72 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ต๊ะใจ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ต๊ะใจ
 
1. นายจักราวุธ  ไชยยา
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.66 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัทร  จิตตะ
2. เด็กชายเพชรร้อย  ปานประสิทธิกุล
 
1. นายจักราวุธ  ไชยยา
2. นายศุภชัย  คำดอน
 
7 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หินมะลิ
2. เด็กหญิงธิตินาฏ  หลวงราษฎร
3. เด็กหญิงพรสินี  ศรีเรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงพริชา  ชวนะปัญญา
5. เด็กหญิงมนธิรา  ไวยานนท์
6. เด็กหญิงฤทัยการณ์  ปากกล้า
7. เด็กหญิงวาธินี  วงค์คำ
 
1. นางสาวมลธิรา  ไชยยา
2. นางสาวสิริญาภรณ์  ขยัน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 59.67 ชมเชย 35 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กชายปรินทร  ไชยสาร
 
1. นายกฤติธี  ไชยสาร
2. นางสาวมโนมน  หอมนวล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 52.33 ชมเชย 31 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงสุขคณา  ยะแก้ว
 
1. นายกฤติธี  ไชยสาร
2. นางสาวมโนมน  หอมนวล
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร  สุขดี
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูบุตระ
2. นางสาวอัจฉรียา  ไชยวุฒิ
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 54.333 ชมเชย 32 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กชายปั้นโชค  ยิ่งโยชน์
 
1. นางสิริรักษ์  เรืองสวัสดิ์
2. นายเกรียงไกร  จันทร์ดี
 
12 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญรดา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงธีรยา  บุญยืน
 
1. นางสาวฐิติชญาน์  สันธิ
2. นางเนตรนิรชา  หลวงปัน
 
13 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 70 เงิน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุตรศรีพงศ์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อินทรเทพ
 
1. นางมาลัย  แก้วดวงดี
2. นางสาวสุมาลี  ชุมภู
 
14 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณสิริ  จุ้ยพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ลามูล
 
1. นางสาวปวรรัตน์  แดงไฟ
2. นางสาววลัยรัตน์  ตาคำ
 
15 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 86 ทอง 4 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจคำ
2. เด็กชายณัฏฐวรรธน์  บุญเรือง
3. เด็กชายธนวรรธ์  คีรีแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญญา
2. นางอาภรณ์  ใจมะโน
 
16 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงณภัชชานันท์  ญานะ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงมาลา
3. เด็กชายปธานิน  ไชยสาร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  คำแดง
2. นางสาวอ้อยทิพย์  ซาวสุภา
 
17 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" 1. นางสาวนาถลดา  นฤนาถเจษฎากร
 
 
18 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กชายจตุพร  เจริญพร
2. เด็กชายจารุภพ  ต๊ะมา
3. เด็กชายบวรพจน์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวจิราพร  จันเป็ง
2. นางสาวบุษกร  กันทะเนตร
 
19 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.67 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงกุุลสินีท์  คำออน
2. เด็กหญิงนุตปวีณ์  หวังชัย
3. เด็กหญิงปรัชญาวี  ยิ่งโยชน์
 
1. นางสาวกฤษณา  ถาคำ
2. นางสุธาสินี  มะทะ
 
20 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงณีรนุช  ดิ่นบุรานนท์
2. เด็กหญิงวัลวลี  ปิงเมือง
3. เด็กหญิงโยษิตา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุธาสินี  มะทะ
2. นายเกรียงไกร  จันทร์ดี
 
21 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.33 ชมเชย 36 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงจีรานันท์  ปอจาม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขพิงค์
3. เด็กหญิงเปรมินทร์  ปิ่นเทพ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงศรี
 
22 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 69.667 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กชายชวิศ​  อุดทา
2. เด็กหญิงญาณัจ​ฉรา  จุ้ยพิทักษ์​
3. เด็กหญิงณัฐ​นันท์​  บุญ​เรือง​
 
1. นายนครินทร์​  แก้วดวงดี
2. นางสาวสิริ​ญา​ภรณ์​  ขยัน
 
23 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงกชพร  เมืองลือ
2. เด็กชายปกป้อง  โยธินสิริวัฒนา
3. เด็กหญิงพีรานันท์  สุริยะบุญเรือง
 
1. นางสิริรักษ์  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวอัจฉรียา  ไชยวุฒิ
 
24 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1. เด็กหญิงณ หทัย  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงรัชดาพร  จันต๊ะวารี
3. เด็กหญิงเกวริน  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนิภาพร  วัฒนาอุดมกูล
2. นางสาวมโนมน  หอมนวล