สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  กรณ์กุลรัศมี
 
1. นางสาวดุษณี  แอบคำ
2. นายภูมิพัฒน์  มาตา
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจิตตาภา  ขัดแดง
2. เด็กหญิงประกายดาว  ปวนสิงห์
 
1. นางสาวพิกุลทอง  คืนสมัคร
2. นางสาวอรทัย  คำมาต๊ะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 1. เด็กชายนนทวร  ขนุนแก้ว
 
1. นายโอฬาร  วงศ์ประสิทธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 1. เด็กหญิงสิริเกษม  ไกรลาศ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผิวอ่อน
 
5 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลงทุน
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ธรรมใจ
 
1. นางรุ่งนภา  บัวบาน
2. นางสาวสายฝน  ตาลป่า