สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลงทุน
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ธรรมใจ
 
1. นางรุ่งนภา  บัวบาน
2. นางสาวสายฝน  ตาลป่า