สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กหญิงพรรณวิษา  กันทะใจ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
2. นางวันเพ็ญ  บุญศรีไหว
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กหญิงภัททิยา  โนวังหาร
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
2. นางวันเพ็ญ  บุญศรีไหว
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กชายณัฐพล  ตาคำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีงามใจ
 
1. นางพรศรี  แก้วทันใจ
2. นางสาวศิริพร  บุญมาตา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โกวิทชาติ
2. เด็กหญิงอรจิรา  มั่นธัญญารักษ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
2. นางดารุณี  เจียงสงวน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กชายกฤษกร  ปันม้า
2. เด็กหญิงกิตติมา  ลุงคำ
3. เด็กชายฐปนิศร์  แก้วอินศรี
 
1. นายประสิทธิ์  เตวัง
2. นายวิวัฒน์  ก้อนแก้ว
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
 
1. นายประสิทธิ์  เตวัง
2. นายวิวัฒน์  ก้อนแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 72.33 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กหญิงอลันเน  เซนลาสทิมาโด
 
1. นางดารุณี  เจียงสงวน
2. นางสาวศิริพร  บุญมาตา
 
8 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 65.333 ทองแดง 49 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองทักษิณ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์ใหม่
 
1. นางสาวรุจจิราภรณ์  พรมมิ
2. นางอัญชิสา  สกุลสอน
 
9 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  คำมา
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ทาวงค์
 
1. นางดุษฎี  ปินนะสุ
2. นางสาวนพมณี  นามเทพ
 
10 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กหญิงรัญชิดา  จายสาย
2. เด็กชายอภิชาติ  พรหมวารีสกุล
 
1. นางจิราภรณ์  เรือนแก้ว
2. นางสาวรุจจิราภรณ์  พรมมิ
 
11 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 49.01 เข้าร่วม 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง 1. เด็กชายจตุรภัทร  จิตจักร
2. เด็กชายจิรายุ  นันต๊ะยศ
3. เด็กหญิงนิรลดา  แสงอาทิตย์
4. เด็กหญิงปรวรินทร์  กองใจ
5. เด็กหญิงรมย์ชลี  อุปหนอง
6. เด็กหญิงวริฏฐิสา  ธรรมดา
7. เด็กชายสรวิชญ์  สีมะลิ
8. เด็กชายสุรทัยวิชญ์  สมัยกุล
9. เด็กหญิงอารดา  จันจินา
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มังยะสุ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  ปัญญาน่าน
2. นางสาวปาริชาติ  ชุมภูศณี
3. นางสาวอักษรารัตน์  พิพัฒนสมทากุล
4. นางสาวอังคณา  จายสาย
 
12 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กชายปุณณกันต์  วงค์วัน
2. เด็กหญิงพิมภินันท์  วรรณศรี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์ษา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
2. นางพัชรินทร์  พรมจันทร์
 
13 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 ชมเชย 41 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กหญิงปรนันฐ์  จันก้อน
2. เด็กหญิงวิมลมณี  บุญยะวิโรจ
3. เด็กหญิงสิริยากร  วงษ์ซื่อ
 
1. นางศุภรักษ์  รักษาดี
2. นางสมศรี  พันชม
 
14 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 64.3 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยแปง
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  มหายาโน
3. เด็กหญิงอชิรญา  อุปหนอง
 
1. นางสาวพชรพรรณ  ชมภูชิต
2. นางวันเพ็ญ  บุญศรีไหว