สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 1. เด็กชายศุภกร  ลุงซอ
2. เด็กหญิงอธิชา  ลุงกอ
 
1. นางสาวกนกกัญญา  โตบัว
2. นางกษิรา  ศรีวิชัย
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 83 ทอง 44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 1. เด็กหญิงวรนุช  ไชยปิน
2. เด็กชายอธิบดี  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุมาลี  เหมราช
2. นางเบญจมาศ  ม้าเจริญตระกูล
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ช่างกิจจา
2. เด็กชายณัฐภัทร   จันทร์นพเก้า
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  ธุระพันธุ์
 
1. นางณัฎกฤตา   ปันปวง
2. นางเพ็ญโฉม  คุนน์