สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 1. เด็กชายอนุวัฒน์   รุ่งพุ่มพะเนาว์
 
1. นางอัจฉรา  บรรทัดธรรม
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงลักษิกา  โปธา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  หาญจักราพิทักษ์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เวคินทิชากร
 
1. นางประดับใจ  มณีรัตนโชติ
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงอาซามิ  บัวยา
 
1. นางสาววราทิพย์  ธิบุตร
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใฝ่ใจจริง
 
1. นางจิดาภา  เอกสุวรรณ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กหญิงทับทิม  คำป้อ
2. เด็กหญิงสุรัตนา  อย่างจา
 
1. นางสาวรินทิรา  เลี้ยงประเสริฐ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กหญิงสุธิดา  โสภากุล
2. เด็กหญิงหมวยแรน  นายแสง
 
1. นางสาวรินทิรา  เลี้ยงประเสริฐ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84.666 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กหญิงกาญจน์สุดา  จะเสอ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ภูมิสอน
 
1. นางสาวรินทิรา  เลี้ยงประเสริฐ
2. นายศิริพงษ์  พิมพ์สวัสดิ์
 
9 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กชายธนายุทธ  นนท์ฐิแสง
2. เด็กหญิงนิราภา  จันตา
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณงาม
4. เด็กชายวรโชติ  จิตวงศ์ศรี
5. เด็กหญิงศรัญญา  วงษ์เพ็ชร
6. เด็กชายสอน  ไชยา
7. เด็กชายอภิวิชญ์  ยะเมทะ
8. เด็กชายอรรถพล  สิริพงศ์วานิช
9. เด็กหญิงอัมพร  มั่นคง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นคง
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ไชยแก้ว
2. นางมนัสกาญจน์  สุธรรมวิจิตร
 
10 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงชิดชนก  เลเชกุ
2. เด็กหญิงพิง  ชื่นมนุษย์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เพ็งศรีโคตร
4. เด็กชายมิกกี้  อ้ายสม
5. เด็กชายอชิระ  เลิศกุลจิรา
6. เด็กชายอภิชัย  น้อยพาน
7. เด็กชายอภิชาติ  น้อยพาน
8. เด็กหญิงเบญญาพร  ใจแก้ว
 
1. นายธีรชัย  คันธวงศ์
2. นางอรัญญา  รุ่งเรือง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 1. เด็กชายณัฐพล  ทองนอก
2. เด็กชายบอย  รักตัวเอง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ทองนอก
 
1. นางกาญจนา   คำพุก
2. นางรัชนก  อุดมพาณิชย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กชายกอบบุญ  สืบสำราญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รำไพ
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญศรีวงค์
 
1. นายจิรัฏฐ์  ศรีนวล
2. นายนิกร  แปงแสง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  แจ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงอรวี  สามารถผดุงศิลป์
3. เด็กหญิงแสงเทรา  นายแสง
 
1. นางธัญพร  สิทธิโม่ง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงสัตย์
2. เด็กหญิงนาวาตรี  เฟื่องฟูกิจการ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือแก้ว
 
1. นางพันนรา  ขจีจิตร์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 82.66 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงชัชนก  วางใจนะ
2. เด็กหญิงณปภัทร์สร  พิสุราช
3. เด็กหญิงยอดศิริ  หวังเจริญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยกันทะ
2. นางสาวอัมพร  วิเชียร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงคำเดือนเด่น  -
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ประดาศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำใส
 
1. นางกฤตยาภรณ์  วงศ์เพิ่ม
2. นางมยุรี  ติดพวงมาลี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กชายธนวินท์   บุญเรือนยา
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ไชยแก้ว
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงพรปรียา  บุญมีมา
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  แสนไชยศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 1. เด็กหญิงบุษบา  เบือกขุนทด
 
1. นางสาวเจนจิรา  มหาพร
 
20 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กหญิงสารินี  เชื้อตี่
 
1. นางสาวกิตติยา   ขุระสะ
 
21 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 53.33 ชมเชย 53 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 1. เด็กหญิงโสพิณ  ศรีเมือง
 
1. นางพรรณี  เนตรตระสูตร
 
22 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.333 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กชายณัฐนันท์  พันธุ์อำไพ
 
1. นางมาริณี  มหาคุณวงศ์
 
23 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 80.333 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟูแสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มงคลคุณทวี
 
1. นางพิชญ์สินี  โชติชะวงค์
 
24 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 70 เงิน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 1. เด็กชายชัยวิชญ์  คำโพธฺ์
2. เด็กหญิงพรธิดา  วงค์สุวรรณ
 
1. นางจุฑามาศ  พันสวรรค์
2. นางสาวสันต์ฤทัย  นันตา
 
25 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 70 เงิน 86 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  ศรีกำพล
2. เด็กหญิงสิรินดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางนงคราญ  ทาเวียง
2. นางปิยวรรณ  เอี่ยมจันทร์
 
26 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พิมพา
2. เด็กหญิงกันติยา  สัมพันธ์สินชื่อ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภารัตน์
4. เด็กชายชยานนท์  ยศปาน
5. เด็กชายชวานวิทย์  -
6. เด็กชายรัชชานนท์  อาจอ
7. เด็กหญิงรัชนก  ชูหมื่อกู่
8. เด็กชายวรชาติ  ศรีประเสริฐ
9. เด็กชายอานนท์  -
10. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แลพุ
 
1. นางสาวกรวิภา  ตาชิ
2. นางสุพัตร  อินทะศรี
3. นางสาวสุพัตรา  ศิริ
4. นางอัมพร  ปัญญา
 
27 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก 89 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  -
2. เด็กชายคุณัชญ์  ระฆัง
3. เด็กหญิงจิราภา  ลุงทา
4. เด็กหญิงณัฐทิวา  จะปี
5. เด็กหญิงณิชากร  ทองด้วง
6. เด็กหญิงธัญญมินทร์  ก้องกุลวิวัฒน์
7. เด็กหญิงพิมพิศา  ลุงทุ่น
8. เด็กหญิงรพินท์นิภา  อังควนิช
9. เด็กชายสิริวุฒิ  ศรีมาลัยกุล
10. เด็กหญิงสุภานี  -
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  กล้าหาญ
2. นางดวงเดือน  นามณี
3. นางสาวรุ่งกนก  กำเนิดศิริ
4. นางสาวเกวลี  อิ่มใจ
 
28 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 1. เด็กหญิงกวินทรา  ภารประดิษฐ์
2. เด็กชายกัณต์อเนก  ค๊ะทิพย์
3. เด็กหญิงพรลภัส  ต๊ะวรรณา
4. เด็กหญิงพิรดา  จันทร์เวช
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อภิพัชรกุล
6. เด็กชายวรกร  เปรมคุณธรรม
7. เด็กหญิงวิภาดา  มะริบ
8. เด็กหญิงศิวิไลซ์  เยส่อกู
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เลาว้าง
10. เด็กหญิงอัชลีย์  สิมณี
 
1. นางนันท์นภัส  ชำนิพร
2. นางเบญจวรรณ  ขวัญคีรี
 
29 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 68 ทองแดง 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 1. เด็กชายกันตพิชญ์  ชัยชมภู
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  ศรีสมผัน
3. เด็กชายสิริพงศ์  พงษ์ภมร
 
1. นางมนท์วิกา  งดงาม
2. นางศศิประภา  จันทร์พรหม
 
30 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 83 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง 1. เด็กหญิงชญาพัฒน์   -
2. เด็กหญิงศิรประภา  -
3. เด็กชายสิทธิชัย   ปาจื้น
 
1. นางสาวนัจถพร  กันธิยะ
2. นางสุกัญญา  ณ ลำปาง
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กชายกิจติกานต์  พงษ์มณี
2. เด็กชายธนวิทย์  สมาธิ
3. เด็กชายพงษ์พันธ์ุ  ธารณะกลาง
 
1. นางสาวญาดา  วาทกิจ
2. นางพิศมัย  พรมวังขวา
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงคำหล้า  ลากจ่อ
2. เด็กชายมูซา  ฮามะ
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  พลอยกระจ่างศรี
 
1. นางพิศมัย  พรมวังขวา
2. นางพีรานุช  ซาวคำเขต
 
33 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 1. นางสาวฤทัย  บุญมาเมือง
 
 
34 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 74.33 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 1. นางสาวกัลยา  ธรรมขันติ์
 
 
35 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. นางวรรณาภรณ์  ตันป้อม
 
 
36 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสิริ
 
 
37 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. นางพิศมัย  พรมวังขวา
 
 
38 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 1. นางสาวอัมพร  วิเชียร
 
 
39 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 1. นางสาวเรณู  เชื้อสะอาด
 
 
40 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 1. นางสุพัตรา   เกษมเรืองวิชชญ์
 
 
41 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 1. นายธวัชชัย  ดำรงค์พานิช
 
 
42 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 46.67 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. นางสริญญา  ดวงเพชร
 
 
43 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 43.33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงกานเกล้า  แก้วมาเวียง
2. เด็กชายพิษณุเดช  ด่านกลาง
3. เด็กหญิงสุธินันท์  ชูเกียรติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยกันทะ
2. นางผุสดี  ธัญญเจริญ
 
44 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงปริญาพร  โพธิ์ผำใหญ่
2. เด็กหญิงพิมลดา  ผลิผล
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  แสนสุดใจ
 
1. นายธีรชัย  คันธวงค์
2. นางอรวรรณ  ไชยมงคล
 
45 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กหญิงปภัส  พุ่มชะเอม
2. เด็กหญิงมธุรดา  ไชยยา
3. เด็กหญิงสุรัญชนา  นามสว่าง
 
1. นางวิไลวรรณ  คำมาเมือง
 
46 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1. เด็กชายทาวัน  แซ่จาง
2. เด็กชายรชต  ภควัตถิรพุทธิ์
3. เด็กหญิงศิริยากร  โลเกตุ
 
1. นายฉัตรชัย  คมขำ
2. นายนิกร  ทองทิพย์
 
47 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.667 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กชายกฤธเมธ  พูลเขตวิทย์
2. เด็กชายพีรณัฐ  นิลสี
3. เด็กหญิงอัญชลี  กันยาธง
 
1. นางมยุรี  ติดพวงมาลี
2. นางสมพร  เตจ๊ะนัง
 
48 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.66 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กหญิงนริศรา  ประทุนทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยแพรวา  คำแสน
3. เด็กหญิงศกลรัตน์  ไชยยะ
 
1. นางณิรดา  บูรณเครือ
2. นางสาวอรวรรณ  ปราบสูงเนิน
 
49 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลุงสุ
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ลาบือ
3. เด็กหญิงโอมายดา  -
 
1. นางสาวพรรณงาม  โควานนท์
 
50 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 1. เด็กชายจอมแสง  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจิราวัลย์  ท้าวแสงทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชิดนอก
 
1. นางสาวกมลชนก  หมัดตะทวี
2. นางสุพัตรา  เกษมเรืองวิชชญ์
 
51 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงจันทนา  ลุงแสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินตา
3. เด็กหญิงภัสสร  ลุงมาด
 
1. นายกฤษฏ์  ด่านปรีชามณี
2. นางรัตนา  พลพระ
 
52 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 77.3 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กชายชัยกฤตณ์  อสุนี ณ อยุธยา
2. เด็กชายธนาเดช  แก้วปั๋น
3. เด็กหญิงวิชญาพร  กรองเปี่ยมจิต
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วก๋อง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทจักร์
 
53 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บางกูล
2. เด็กหญิงสุวรรณา  อาซัง
3. เด็กชายอภิชาติ  รวิชวรัตน์
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วก๋อง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทจักร์
 
54 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ลุงช่วย
2. เด็กหญิงภัทรจีรา  เฮงวิรัต
3. เด็กหญิงอรณิชา  จองแดง
 
1. นางสาววาสนา  มีจินดา
 
55 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงพรนภา  เชอมือกู่
2. นางสาวอภัสรา  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงอารยา  อาเคอ
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  แสนไชยศรี
2. นายอำพน  พลพระ
 
56 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 1. เด็กหญิงชญานุช  คำศรี
2. เด็กหญิงพรรณรมณ  ต๊ะวรรณา
3. เด็กหญิงอิงอร  เตียวประเสริฐ
 
1. นายธวัชชัย   ดำรงค์พานิช
2. นางพัชรี  เข็มมุข
 
57 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.667 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงชนากานต์  เสจาน
2. เด็กหญิงประภาวดี  -
3. เด็กหญิงเจติยา  ไพโรจน์ยอดยิ่ง
 
1. นางสาวนุชธิดา  เทพลิขิตกุล
2. นางเกษมณี  ขัติยะ
 
58 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณงาม
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงค์เพ็ชร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นคง
 
1. นางมนัสกาญจน์  สุธรรมวิจิตร
 
59 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ธุคำใบ
2. เด็กหญิงพรรณปพร  จิตร์มุง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อาชังกู่
 
1. นายนัฐวุฒิ  บุญลี