สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 1. เด็กชายณัฐวิโรจน์  สุขเนนร์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญมาลี
 
1. นางรพีพรรณ  หนักแน่น
2. นางสิมาการ  คุณยศยิ่ง
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าขุย 1. เด็กชายชวัลกร  จันทร์ศริ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำราพิช
 
1. นางสาววนิดา  ใจคำปัน
2. นางเอื้องฟ้า  กะมะลานนท์
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 1. เด็กชายชญานนท์  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงปพิชญา  เกษนาวา
 
1. นางสาวปาริชาติ  สกล
2. นางศุภรัศมิ์  สุทธิวิศิษฎ์ธาดา
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 1. เด็กชายธรรมทัศน์  สุเต
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ปัญญาฟู
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  เนตรนวล
4. เด็กหญิงรมยกร  ลิ่มอรุณ
5. เด็กชายรัชพล  วนาพงษ์สกุล
6. เด็กชายศิวกร  จองโหย่
7. เด็กชายสิงหา  คำน้อย
8. เด็กหญิงสุทธิกา   วัชรเดชวรโชติ
9. เด็กหญิงอังคณา  -
10. เด็กหญิงแพรวา  มาลาน้อย
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณยศยิ่ง
2. นางธัญญารัตน์  จอมคำ
3. นางวงเดือน  นัยชล
4. นางสาวสุกานดา  ชัยชนะ
 
5 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 77.66 เงิน 12 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าขุย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คนใจซื่อ
2. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ต่า
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  สิทธิวาสนากำเนิด
4. เด็กหญิงทันใจ  ลุงยอน
5. เด็กหญิงวาวา  แชกอง
6. เด็กหญิงวิริฒิพา  สุยะคำ
7. เด็กหญิงศิขริน  กลิ่นสม
8. เด็กหญิงอรกัญญา  กอยะ
9. เด็กหญิงอรญา  วุฒิยาสาร
10. เด็กหญิงอรัญญา  กลิ่นสม
 
1. นายนิรุทธ์  คุณยศยิ่ง
2. นางเยาวลักษณ์  คุณยศยิ่ง
 
6 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 1. เด็กชายทัชชภัทร  แก้วรากมุข
2. เด็กชายศุภเชฏฐ์  เครื่องสกุล
3. เด็กหญิงอรัญธิดา  ตียะ
 
1. นางลักษิกา  ปุ๊ดพรม
2. นางสุรภี  ชัยมงคล