สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลุงหย่า
 
1. นายทิพาภัค  ปวงเหมือง
2. นางสาวเบญญาภา  สืบสังข์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กหญิงนารี  จะติ
 
1. นางสาวราตรี  ยองคำ
2. นางสาวสมบูรณ์  ตุ่นคำ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กหญิงเขมิกา  ลุงจ่าม
 
1. นางสาวราตรี  ยองคำ
2. นางสาวสุรีย์พิชญ์  ศรีเรือน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กชายวศิน  ลุงวิ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปะหยี
 
1. นายประคอง  โตทอง
2. นางสาวศุภมาส  น้อยหมอ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กชายศรายุทธ  ละตั้ง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ต่อใหม่
 
1. นางสาวจิราพร  ฟองมูล
2. นายสันติพงษ์  พรหมเสน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 52.33 ชมเชย 55 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กชายธนดล  ลุงต๊ะ
 
1. นายมุนินทร์  อินทร์ศิริ
2. นายศราวุธ  อุ่นปั๋น
 
7 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กหญิงณิชา  จะอื่อ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เมืองพิล
 
1. นางอนงค์ภัทร  ธรรมวงค์
2. นางอรไพลิน  ปาเลิง
 
8 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 77 เงิน 73 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ธรรมธิ
2. เด็กหญิงศุภัญณิกา  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวมนัสชฎา  กุญชร
2. นางสาววราภรณ์  หินเดช
 
9 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  -
2. เด็กหญิงชลิตา  จะคา
3. เด็กชายชานน  จะก่า
4. เด็กหญิงณัฐพร  ลุงนาย
5. เด็กหญิงณิชา  จะเม
6. เด็กชายธนกร  จะอู่
7. เด็กชายพีรวิชญ์  ดอกขาว
8. เด็กชายวศิน  ลุงหลิ่ง
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  รจิตคีรี
10. เด็กชายเอกภพ  ศรีดอนชัย
 
1. นางสาวจริยา  ชุมภู
2. นางบัญชร  สุรศาสตร์พิศาล
3. นายวีรชาติ  เมืองใจ
4. นางอัมพิน  คำใหญ่