สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมเสน
 
1. นางสาวณฤทัย   ฟูไฝติ๊บ
2. นายภักดี  ฤทธิโชติ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 58 ชมเชย 37 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงเบญญา  ดวงดี
 
1. นายพ่วง  กาศสมบูรณ์
2. นางสุพรรษา   กาศรีวิชัย
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สายเกียรติวัฒน์
 
1. นางสาวณฤทัย   ฟูไฝติ๊บ
2. นายภักดี  ฤทธิโชติ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายชนกันต์  ประสิทธิ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วรรณชัย
 
1. นางรุจิรา  มีบุญ
2. นายอนุสรณ์  มีบุญ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงออมแลง  จะนะ
2. เด็กหญิงเหมย  ลุงยุ่น
 
1. นางรุจิรา  มีบุญ
2. นายอนุสรณ์  มีบุญ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายกิตติพจน์  รัตนพงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ลุงกอหรี่
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วัฒนะปราชญา
 
1. นางสาวกุลธิดา  ละคำปา
2. นายภักดี  ฤทธิโชติ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายนัชพล  ลุงปัน
2. เด็กชายพรชัย  วัฒนะปราชญา
3. เด็กชายสพลดนัย  จันตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  ละคำปา
2. นายภักดี  ฤทธิโชติ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 48.33 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ใจหมั้น
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิขิตผู้เจริญ
2. นางสาวพัชรีย์  ดวงใจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 60.667 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ราษฎร์
 
1. นางสาวทฤฒมน  ฉิมนวน
2. นางรุจิรา  มีบุญ
 
10 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายกฤษณพงค์  กันภัย
2. เด็กหญิงก๋องคำ  ลุงทุน
3. เด็กชายชนวีร์  ลุงแสง
4. เด็กหญิงธัยพร   ลุงสาม
5. เด็กชายรัชชานนท์  กาวารี
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เชียงราย
7. เด็กชายสิริวัฒน์  ปานทัพ
8. เด็กหญิงสุภชา  ลุงปัน
9. เด็กหญิงหลาว  ลุงออ
10. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญโญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธรรญภรณ์   วัดแก้ว
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  หมื่นศรี
3. นางมะลิวรรณ์  อินต๊ะยศ
4. นางวรางคณา  อินชัย
 
11 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 60.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายณัฐพล  ลุงปัน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงอ่อน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุขเจริญ
 
1. นายพ่วง  กาศสมบูรณ์
2. นางสุพรรษา   กาศรีวิชัย
 
12 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงขวัญพร  ดอยแลม
2. เด็กชายศุภเดช  สิทธิ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ปู่ก่อ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิขิตผู้เจริญ
2. นายนพดล  อริวรรณา
 
13 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายกิตติ  ลุงหริ่ง
2. นางสาวนวล  จะนะ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วอินต๊ะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ดวงใจ
2. นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย์