สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 54 ชมเชย 44 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กหญิงชญานุช  สมจิตร
 
1. นางพรปวีณ์  พุทธวงค์
2. นางสาววันดี  อินธิยา
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ลุงไธสง
 
1. นายณรงค์ชัย  อรัญเหม
2. นางพรปวีณ์  พุทธวงค์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปินตา
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  อุประ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปัญโย
2. นายอรรถวุฒิ  อิ่นคำปัน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กชายกฤษฏิ์เพชร  สันคำ
2. เด็กชายธรรธธนพล  บูรพาเกียรติ
3. เด็กหญิงเทวิกา  แซ่ว่าง
 
1. นายธนบูลย์  แสงตาหล้า
2. นายสมนึก  สิริตรงตระกูล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กหญิงฉัตรเพชร  ทองคำ
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์ผ่อง
3. เด็กหญิงเพียงขัวญ  สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันหอม
2. นางสาวอรชุมา  นาคิน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. นายประทัน  ทองมณี
2. เด็กชายพัชรพล  ทองวัตร์
3. นายยุทธนา  โสภา
4. นางสาววรัญญาภรณ์  มงคล
 
1. นางวันเพ็ญ  จักขุจัน
2. นายอรรณพ  ทนุโวหาร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กชายนพรัตน์  มะโนชัย
 
1. นายศักดิ์ชัย  พละทรัพย์
2. นางเปรมฤดี  เสพสิน
 
8 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กหญิงกัญณิศา  รัตนอำพล
2. เด็กชายพิชญุตม์  เอี่ยมทราย
 
1. นางสาวสุนิษา  ชอบธรรม
2. นางอธิชา  อภิธนฉัตร
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กหญิงณทิพย์รดา  วิลาวัลย์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองดี
3. เด็กชายภูริทัต   สุวรรณ์
 
1. นางสาวจินดาหรา  มโนรัตน์
2. นางสาววิชชุดา  ดาวหาร
 
10 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วมั่งมีทรัพย์