สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กหญิงวริศรา  เขาแดง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  แซ่ใจ
2. นางสาวเกศินี  นิปุณะ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทือกไชยคำ
 
1. นายณัฐดนัย  โนรี
2. นางสาวเกศินี  นิปุณะ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทา
 
1. นางสาวศินารัตน์  คงทน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ลุงทร
2. เด็กหญิงนิชารี  วิไร
 
1. นายสรายุ  โสภา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 58 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศิริ
2. เด็กหญิงอรณิชา  ธาราวโรดม
 
1. นายสรายุ  โสภา
 
6 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายกรภัทร  มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ลังกากาศ
3. เด็กหญิงนพวรรณ  สุขเอี่ยม
4. เด็กหญิงบุณยานุช  ดุมเพชร
5. เด็กหญิงพชรมณฑ์  คำตา
6. เด็กหญิงพิชชาภา  ภิบาลพงษ์
7. เด็กหญิงลลิตา  ชมภู
 
1. นายกิตติกร  เนตรทิพย์
2. นางสาวรุ่งทิวา  บัวหนา
3. นางสาววิชุณีย์  พุทธิมา
4. นางสาวศุภรัตน์  ศิริวงษ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายพานิช  สัตย์ธัญญากุล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญมา
 
1. นางสาวณฐมณ  มาเมืองกล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กหญิงจิตชยา  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงปัณณพร  ทองพรหม
 
1. นางสาวณิชชยา  โกยทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. นางสาวจรรยา  ชินสี
2. นางสาวดนิตา  ดวงแก้วมงคล
3. นายสรายุ  โสภา
4. เด็กหญิงเมริษา  เครืออุ่นเรือน
 
1. นายโชคชัย  โชคภัทรชัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 45.67 เข้าร่วม 68 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายกฤษณ์  แซ่หลี่
 
1. นายวีระพงษ์  กันธาอ้าย
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์แก้วมูล
 
1. นางสาวภิญญาพร  จิตหาญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 56.67 ชมเชย 45 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงเจนนรา  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวญาณิน  ไหวคิด
2. นางสาวลักษณา  พุทธรักสกุล
 
13 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 65.333 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงบุญญานันท์  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงศศิภา  กั๋นนะ
 
1. นางสาวชฎาพร  แดงขาวเขียว
 
14 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงชไมพร  สุยะใจ
2. เด็กชายพัสกร  ใจยาบุุตร
 
1. นางสาวฉันทนา  ปาคำน้อย
 
15 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 78 เงิน 68 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายจักริน  ปานวน
2. เด็กหญิงณฐพร  หยกวุฒิรัตน์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไทยเดช
 
16 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจิตติสุดา  หนันต่า
2. เด็กชายธีรเดช  บรรดา
3. เด็กชายนิรพงษ์  จันทร์พงษ์
4. เด็กหญิงน้ำหวาน  -
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  -
6. เด็กชายพันธ์ทิพย์  ลุงจ่าม
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แซ่ลี้
8. เด็กหญิงอภิษฎา  ณ ลำพูน
9. เด็กชายอัครวินท์  ชงโคสุดโสภา
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  -
 
1. นางสาววิมาลา  ใจอารี
2. นางสาวศิริพร  สาธุเม
 
17 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายกิตติพงค์  จะพือ
2. เด็กชายณัฐพล  ลุงจิ่ง
3. เด็กชายปภาวินท์  คองมล
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์   เลาเทาะ
5. เด็กชายพิริยากร  ปัญญาเพิ่ม
6. เด็กหญิงภิญญาดา  ไม้อิน
7. เด็กชายวชิรพล  แซ่เฒ่า
8. เด็กหญิงสุวิชญา  พนาไพร
9. เด็กหญิงโสพิน  -
10. เด็กหญิงโสภา  -
 
1. นางสาวอรณี  เรือนคำ
2. นางสาวแสงเฑียร  ปัญญา
 
18 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายกร  รติอภิรมย์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  มะโนคำ
3. เด็กชายธรรมณัฐ  จันทิกา
4. เด็กชายธีระรัทธิ์  ธีระวร
5. เด็กชายพรภวิษญ์  ทรงประศาสน์
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  คำฝั้น
7. เด็กชายภีรดล  คาเมดะ
8. เด็กหญิงรัชฌาวินทร์  นามวงค์
9. เด็กหญิงวริษฐา  ยาวิไชย
10. เด็กหญิงอุรัสญา  พิณราษฎร์
 
1. นางสาวจันทราวดี  แสงเมือง
2. นางสาวดวงเดือน  ลอดแก้ว
3. นางสาวธิดารัตน์  ตรีโอษฐ
4. นางสาวน้ำอ้อย  ปินตา
 
19 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 83.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  จะคือ
2. เด็กหญิงงามฟ้า  หอม
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโย
4. เด็กหญิงชุติมา  ต้านคือ
5. เด็กหญิงฌัชชา  แอมู
6. เด็กหญิงณัฐกมล  ศักดิ์คงชัยกุล
7. เด็กหญิงนภัสสร  -
8. เด็กหญิงพวงชมพู  แลเชอร์
9. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วจำปา
10. เด็กหญิงอรพิมพ์  -
 
1. นางสาวจาริยา  จิตธรรม
2. นางสาวอัจฉรา  ชมภู
 
20 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 57 ชมเชย 22 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายณภัทร  รุ่งศักดิ์รักวนา
2. เด็กชายประภากรณ์  ขยัน
3. เด็กหญิงไอรดา  ชัยวงค์
 
1. นางสาววิชุตรา  ทองอิ่น
2. นางสาวอรพินทร์  เสาร์เจริญ
 
21 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายชนกันต์  มหายศ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์ทองพัฒนา
3. เด็กหญิงวรัญญา   ทักษะนิษาท
 
1. นางสาวอารยา  นารี
 
22 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. นางสาวรัชนีกร  ชำนาญ
 
 
23 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. นางสาวอรณี  เรือนคำ
 
 
24 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. นางสาวเกศินี  นิปุณะ
 
 
25 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 9 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. นางสาวนุชจรินทร์  ทับทิม
 
 
26 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 8 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. นางสาวชุติมา  วงศ์เก๋
 
 
27 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. นายสรายุ  โสภา
 
 
28 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. นางสาวชฎาพร  แดงขาวเขียว
 
 
29 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. นายณัฐธพงษ์  ชัยพรเจริญกุุล
 
 
30 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิน  บุญโกมล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานถม
3. เด็กหญิงอรจิรา  ลุงติ๊
 
1. นางสาวโชติกา  วงศ์ร้อย
 
31 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.33 เงิน 24 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กหญิงปฏิภรณ์  ตรีโอษฐ
2. เด็กหญิงพัทธมน  วิชัยวุฒิ
3. เด็กหญิงรินรดา  ชัยวงค์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ทับทิม
2. นางสาวพัชรีพร  จินาเคียน
 
32 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.33 ชมเชย 34 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภัทร  วงวรรณ
2. เด็กชายทวีรัฐ  เมืองนาย
3. เด็กหญิงรัฏิกาล  วนารื่นรมย์
 
1. นางสาวนางสาวนวินดา  รัตนวิจิตร
 
33 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 62.3 ทองแดง 19 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายซิกกี้  ริกก์จ
2. เด็กชายธนพล  อนุญา
3. เด็กชายนาธาน จักรรินทร์  ฮอลโลเวย์
 
1. นางสาวชุติมา  วงศ์เก๋
2. นางสาวณัฐสุดา  คำฟู
 
34 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 70.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงนงกมล  แลเชอร์
2. เด็กชายอนุวัต  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีรัศม์  ฐานะสม
 
1. นางสาวดนิตา  ดวงแก้วมงคล
 
35 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 58 ชมเชย 22 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กชายจักรพงศ์  หมู่จา
2. เด็กชายปิยะ  แก้วดวงดี
3. เด็กชายพงศกร  สุขฤดีหรรษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เทียมคีรี
2. นายพิทักษ์พงษ์  กันทะปง