สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  บัวอ่วม
 
1. นางสาวพิมพ์ปภัส  ศรีโปธา
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงวริศรา  ศิริลาภา
 
1. นางสาวนิพาพร  หมื่นจี้
2. นางสาวพิกุล  นนทธรรม
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 58 ชมเชย 71 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงธีรประภา  ใหม่วงค์
 
1. นางสาวพรพิมล  ชุมภู
2. นางสาวสุภาพร  ศิริ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 51 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนตา
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  วงศ์สารสิน
 
1. นางสาวนิพาพร  หมื่นจี้
2. นางสาวพิกุล  นนทธรรม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรวี  จันต๊ะ
2. เด็กชายภูสิทธิ์  แก้วมา
 
1. นางสาวนฤมล  ฟองตา
2. นางสาวอังคณา  เก่งกาจ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.666 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. นายรชต  กาณะรักษ์
2. เด็กหญิงศิวพร  วงษายะ
 
1. นายกฤษณ์พีรัช  พาชูปกรณ์การณ์
2. นายอานนท์  ต๊ะโปง
 
7 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมธิ
2. เด็กหญิงชุณห์พิมาน  จอมเจ้าวัว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุุญเรือง
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สุนิลหงษ์
5. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงมณฑา  มณี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  หมวกทอง
8. เด็กหญิงอัมภิกา  แสงวะนา
9. เด็กหญิงเกตุสรินทร์  จอมหาร
 
1. นายกฤษณ์พีรัช  พาชูปกรณ์การณ์
2. นายสถาพร  หลิ่งห้า
3. นายอานนท์  ต๊ะโปง
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงอรณิชา  ใจปวง
 
1. นางสาวฐาปณี  แสนคำหมื่น
2. นางสาวณัฏฏฐา  แก้วเป็ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อินต๊ะขาว
 
1. นางสาวณัฏฏฐา  แก้วเป็ง
2. นางสายทอง  อมรรัตนพิบูลย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 79.67 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงณพวรรณ  จันทร์คำ
 
1. นางสาวพัชรี  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวอโณทัย  ใจต๊ะพิงค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 67.667 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 1. เด็กหญิงทิพย์นรินทร์  อินลือศรี
 
1. นางสาวพัชรี  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวอโณทัย  ใจต๊ะพิงค์