สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญตอม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทิตติวรเสรี
 
1. นางปิยลักษณ์  บุญกนิษฐ์
2. นางเขมจิรา  ไชยเสน
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 1 เข้าร่วม 31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แฝก 1. เด็กหญิงจิรัชญาภา  จอมนงค์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไทยกัน
 
1. นางประภาพร  แสนเสนยา
2. นางสาวเสาวนีย์  วรวิรัตน์
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 84 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 1. เด็กชายยศกร  สุทธิเขตโกศล
2. เด็กหญิงวรณัน  สุวรรณสม
 
1. นางสมศรี  คำมะ
2. นางเขมจิรา  ไชยเสน
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 75.32 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 1. เด็กชายกฤตยชญ์  มงคล
2. เด็กชายชนกชล  ภักดีโต
3. เด็กหญิงชนกสุดา  สุริยา
4. เด็กหญิงปานธิดา  ตาดี
5. เด็กชายพงศกร  -
6. เด็กหญิงพรทิพย์  -
7. เด็กหญิงพุทธลักษา  บุญลอย
8. เด็กชายศุภกร  สถานสถิตย์
9. เด็กหญิงเนตรอัปสร  พนากำเนิด
10. เด็กชายโมเสส  ลี่จา
 
1. นางสาวประกายดาว  กันทะวงค์
2. นางสาวภูษณิศา  สมมา
3. นางสมศรี  คำมะ
4. นางสาวแสงรันต์  แก้ววงค์