สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กชายปรเมศวร์  สิงห์เส
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาเร็ว
2. นางธัญพร  เตชะรัง
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 59 ชมเชย 68 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีคำสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เมฆสุวรรณ
2. นางธัญพร  เตชะรัง
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กชายจอเหยี่ยน  -
2. เด็กหญิงณอน  -
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
2. นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กหญิงทรรศนันทน์  สาครสุขเกษม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
2. นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจดี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญามูล
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พงษ์เขียว
 
1. นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
2. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 8 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. นายณกรพงศ์  ไทยเมือง
2. นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
3. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่เฒ่า
4. นางสาวหทัยกาญจน์  สุริยะมล
 
1. นายประจวบ  บุญเกียรติเดชากุล
2. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 7 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กชายชัชพล  แซ่ว้าง
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่เจ๊า
4. เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่ย่าง
5. เด็กชายศตวรรษ  สุจา
6. เด็กหญิงศรีริต้า  บุญสวน
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่โซง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เมฆสุวรรณ
2. นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
3. นางสาวณัฐริกา  ตาเร็ว
4. นางสาวปภัสรัญชน์  ปินธง
 
8 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 70.3 เงิน 18 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชูชาติ
2. เด็กหญิงปิยะดา  เลาว้าง
3. เด็กหญิงวิภาณี  แซ่จันทร์
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
2. นางสาวชนิดา  จันต๊ะมา