สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1. เด็กหญิงภัญญาณัฐ  -
 
1. นางรพีพรรณ  สุริยะ
2. นางสาววัชราภรณ์  จำปาคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  สังรวม
 
1. นางรพีพรรณ  สุริยะ
2. นางสาววัชราภรณ์  จำปาคำ
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1. เด็กหญิงกัญฐปรีฎา  บัวงาม
2. เด็กหญิงชนมล  สุขพล
3. เด็กชายณฐพล  สุภา
4. เด็กหญิงตรีชฎา  สังเกตุ
5. เด็กชายทีปดา  เจนจบ
6. เด็กชายธงชัย  แก้วจำรงค์
7. เด็กหญิงพิมพ์ดารา  ลุงสอน
8. เด็กหญิงภัคจิรา  อยู่ยืน
9. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีภูมินทร์
10. เด็กหญิงวริศรา  มอคอ
11. เด็กหญิงวาสนา  มหาวัน
12. เด็กหญิงเนรัญชลา  คล้ายชลธี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สังยะ
2. นางสาวเมชยา  ทิพย์สม
 
4 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 62 ทองแดง 75 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1. เด็กชายสมศักดิ์  จีงนะ
2. เด็กชายสุระชาติ  บุญเป็ง
 
1. นางสาวพยุงทอง  ต้นสัสดี
2. นางสาวมินตรา  ตังแก
 
5 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1. เด็กหญิงภคินี  เล็กจันทร์
2. เด็กหญิงวันวิสา  เอกจิตร
3. เด็กหญิงศุภกานต์  กัณธรรม
 
1. นางแพรววนิต  กาวิจา