สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 64.333 ทองแดง 56 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ทิพย์แก้ว
2. เด็กชายพิรชัช  ศรีคำมูล
 
1. นางสาววรรณภา  อินทร์บุตร
2. นางโสดาวัลย์  ตุ่นใจคำ
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  วังขาว
2. เด็กชายพฤกษ์ภูมิ  อภิวงค์งาม
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  จินดา
 
3 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 76.66 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 1. เด็กหญิงจันทกานตื์  ถิ่นแสนดี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โยรภัตร
3. เด็กชายธันวา  ก้อนแก้ว
4. เด็กชายปารวัตร  สอนเถื่อน
5. เด็กชายพัชรพล  ขอดเฝือ
6. เด็กชายภัทรชนน  กุหลั่น
7. เด็กหญิงรัตนา  แซ่วะ
8. เด็กหญิงวรนารี  กันธิยะ
9. เด็กชายวรพัฒน์  กรรมใจ
10. เด็กหญิงอภิชญา  ดวงทิพย์
 
1. นางสาวตติญา  วงค์โม้
2. นางพิมประภา  เจริญมณี
3. นายอนุสิทธิ  ปันดี
4. นางเรืองรัตน์  โพธิ์หย่า
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 1. เด็กชายกิรติ  ราวัลย์
2. เด็กชายพัฒนพล  แซ่ซ่ง
3. เด็กหญิงวรรษมน  มโนรัตน์
 
1. นางจำนงจิต  คำแล
2. นางโสดาวัลย์  ตุ่นใจคำ
 
5 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 46.67 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงห์กี
2. เด็กหญิงธัญชนก   อันทะรักษ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  สุขเอี่ยม
 
1. นางธิดารัตน์  ศิริโกมล
2. นางพิมประภา  เจริญมณี