สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายเอกชัย  มาไกล
 
1. นายจะแล  จะพือ
2. นางสาวอรทัย  แสนชัย
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงกานดา  ลุงยาว
 
1. นายจะแล  จะพือ
2. นางสาวอรทัย  แสนชัย
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 56 ชมเชย 76 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงณิชาพร  สลียา
 
1. นายจะแล  จะพือ
2. นางสาวอรทัย  แสนชัย
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86.333 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงคำเดือน  จิ่งละ
2. เด็กหญิงแสงนวล  ลุงคำ
 
1. นายนิธิวิทย์  เผ่าพงศ์เมธา
2. นางสาวอรุณวรรณ  คำฝั้น
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงวริศรา  นั่นตา
2. เด็กหญิงสิริพัตร์  เขื่อนเพชร
 
1. นายนิธิวิทย์  เผ่าพงศ์เมธา
2. นางสาวศิริมนัส  แสงงาม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายชัยบูรณ์  เชียงคำ
2. เด็กหญิงพีรยา  ลุงหลี
3. เด็กหญิงหญิง  ลุงติ
 
1. นางสาวภัทรพร  จูจันทร์
2. นางสาวศิริมนัส  แสงงาม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายกิตติทัน  มาคง
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
2. นางสาวชญาน์นันท์  อัครัชพงศ์
 
8 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพิรุด
2. เด็กหญิงวชิรญา  สอนมณี
 
1. นางสาวกานต์ทิวา  แสนสำราญ
2. นางสาวสุภาวดี  จอกทา
 
9 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 81 ทอง 52 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  แสงคำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  มูลละ
 
1. นางทองสุข  รอบรู้
2. นางสาวภัทรพร  จูจันทร์
 
10 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กหญิงชลิตา  ลุงส่วย
2. เด็กชายณัฐสุต  -
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  พอใจ
 
1. นางสาวชุติมน  มีชัยสุขเกษม
2. นายพินิจ  ประทุมทอง
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 1. เด็กชายกฤษณพล  มงคลรัตนาพร
2. เด็กชายพิชญุตม์  สุขขา
3. เด็กชายศุกร์  ลุงต๊ะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
2. นางสาวศิริมนัส  แสงงาม