สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว 1. เด็กชายจักรพงศ์  แก้วภา
2. เด็กชายจืตรภาณุ  ผ่องสุขมงคล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ชุ่มใจ
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  วงษ์แสนใจ
5. เด็กชายนฤเบศน์  เจ้ากลดี
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  สมฟ้ามิตร
7. เด็กหญิงพีรดา  ธรรมขัน
8. เด็กชายอภินันต์  สุริยะ
9. เด็กหญิงอริสา  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอลีนา  ก้อนวิลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ประทุมทา
2. นางสาวศินีรัตน์  อายุยืน
3. นายเดชนรินทร์  เทิดทูนเมธา
4. นายเริงศักดิ์  ธรรมดิษฐ์
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 85 ทอง 33 โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว 1. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์มูล
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดสุยะ
 
1. นางสาวบุญญิสา  กิตตินิโภคิน
2. นางสาวสุมาลี  ฟองแสงด้วง