สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงไชย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมพิทักษ์
 
1. นายสุชาติ  นาแก้ว
2. นางสาวสุมาลี   ศรียาบ
 
2 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 1. เด็กชายจิรายุ  อุปนันท์
2. เด็กชายจุลจักร  วรรณา
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สัมพันธ์
4. เด็กหญิงธัญจิรา  คูวัธนไพศาล
5. เด็กหญิงธันยาสินี  คูณวารีชัยสิน
6. เด็กชายปภิณวิทย์  ปาลี
7. เด็กหญิงปิยะพร  ไชยคำวัง
8. เด็กหญิงภิญญดา  ประสงค์ทรัพย์
9. เด็กหญิงศรีพร  -
10. เด็กชายเมธัส  -
 
1. นางนาตยา  เกิดพันธุ์
2. นายวิโรจน์  กันธะอูป
3. นางสุภัทรา  ไชยคำวัง
4. นายไกรศร  ปาลีตา
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง 1. เด็กชายคณิศร์ชล  ทองมี
2. เด็กหญิงภริดา  หอมยมณ์
3. เด็กหญิงภาสินี  -
 
1. นางสาวธิติมา  ฟองสา
2. นางเพ็ญแข  อภิวงค์งาม
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ณ ลำพูน
2. เด็กชายศักดา  ลอยจ่าม
3. เด็กชายอาทิตย์  -
 
1. นางสาวรสรินทร์  สุธรรมซาว
2. นางสายทอง  ภิยะคำ