สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงแก้ว
 
1. นางสุจิรา  จิรจรัสตระกูล
2. นางสุภัชยา  วัชวงษ์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงหฤทัยกานต์  ขันรักษา
 
1. นางสุจรา  จิรจรัสตระกูล
2. นางสุุภัชยา  วัชวงษ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปาลิดา  ฝีปากเพราะ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ขันแก้ว
 
1. นายสรายุทธ  เจริญสุข
 
4 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตา
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุขมี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวงศ์
4. เด็กชายยศกร  หอมวิลัย
5. เด็กหญิงวรินทร์ธรา  ราชพิบูลย์
6. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ต๊ะกด
7. เด็กหญิงอลิชา  คำสวน
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จั๋นติ๊บ
9. เด็กหญิงเก่งคำ  ลุงดอน
 
1. นายธนัยวัฒน์  ตาจันทร์อินทร์
2. นางสาววรินทร์ญา  ยาวิชัย
3. นางศุภลัษณ์  สิทธิธรรม
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 57 ชมเชย 43 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพล  ภัทรชัยยาคุปต์
 
1. นายสัญญา  วงษ์ดี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวพรกมล  แสงหงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ก๋องแดง
 
1. นางสาวนิโลบล  ปัญญา
2. นางสาววีรญา  สุวี
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ใจมา
 
1. นางสาวนิโลบล  ปัญญา
2. นางสาววีรญา  สุวี
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายก้องภพ  เขื่อนแก้ว
 
1. Mr.Paul Grame  Hesling
2. Miss.Shybelle Grace Tero  Flores
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสนคำ
 
1. Mr.Paul Grame  Hesling
2. Mr.Rich Michael  Bayola
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ทาปุ๊ด
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ใจจี๋
3. เด็กหญิงฉัตรนรี  ไฮคำ
4. เด็กชายภัทรภูมิ  สุจา
5. เด็กหญิงภัทรินทร์  ตาทา
6. เด็กชายภูวนาท  ปัถวี
7. เด็กชายยศพล  มีพันธ์
8. เด็กหญิงวรรณวิมล  ตาบุญหู
9. เด็กหญิงอารยา  วุฒิ
10. เด็กชายเปรมประพัฒน์  สิธิ
 
1. Miss.Julia Tuesday  Hobman
2. Miss.Shybelle Grace Tero  Flores
3. นางณัฏฐิวรรณ  อำพันธ์ศรี
4. นางสาวภัทร์วรัญญา  บุญหิรัญเศรษฐ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติธัช  แก้วมา
2. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์ต๊ะ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยตา
4. เด็กหญิงณิชาวีร์  โทมัส
5. เด็กชายธีรนันท์  จันทร์เต็ม
6. เด็กหญิงนันทิชา  กันทะสัก
7. เด็กหญิงพนิตพิชา  ขัดสิริ
8. เด็กชายเจษฎากร   พินโยฤทธิ์
9. เด็กชายโล้น  ลุงซู้
10. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปุกคำนวล
 
1. Mr.Christian Mel   Eslawan
2. Mr.Daniel  Arnold
3. นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์
4. นางสาววีรญา  สุวี
 
13 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเพชรดา  คุมยาน้อย
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  รัตนมณีไพศาล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พัลวัลย์
 
14 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  ปัญญา
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  หลวงเขียว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาญจนวงศ์
2. นางรัชนันท์  อ้นเกษ
 
15 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจารุวิทย์  โป่งรักษ์
2. เด็กหญิงณัชปภา  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงวัชรกมล  วิมลเมือง
 
1. นางณัฐมนพรรณ   ศิริโชติทวี
2. นางธัญญารัตน์  ชมภูคำ
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร  ตาไฝ
2. เด็กชายปรินทร  เครือฟั่น
3. เด็กชายภณ  เชื้อเจ็ดองค์
 
1. นางสาวธัญพร  ก่ออรุโณทัย
2. นายวรรณกร   ก่ออรุโณทัย
 
17 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. นางศศิเนตร์  กาละวัง
 
 
18 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์
 
 
19 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูวนาท  ปัถวี
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เจริญยศ
3. เด็กชายัพัชรดนัย  กันตี
 
1. นางจันทร์ทิมา  คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวนาถนภา  สุวรรณ
 
20 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงตรีชยา  หลวงคำแดง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุโท
3. เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณกูล
 
1. นางสาวภาธินี  รัตนนิลอมร
2. นางสาววรินทร์ภรณ์  คำมา
 
21 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 80.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ใจจี๋
3. เด็กชายศุภกร  เดชพันธ์
 
1. นางสาวอุบลทิพย์  ป้อมโม
 
22 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชุมภู
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  บัวคำ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาแสง
 
1. นางกชพร  ชมภูศรี
2. นางณัฏฐิวรรณ  อำพันธ์ศรี
 
23 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรโชติ  เพ็ชรบุรี
2. เด็กหญิงทิตญา  ไชยเทพ
3. เด็กหญิงธนัชญา  เจริญทรัพย์
 
1. นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์
2. นางสาวภัทร์วรัญญา  จารย์โพธิ์