สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  โอ่โดเชา
 
1. นางสุภาณี  วิชิตพันธุ์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 84 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กหญิงกนกพัชร  คำติ๊บ
 
1. นางธนิษฐ์นันท์  ชุติคุณานนท์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เปี้ยวงศ์
 
1. นางโชษิตา  สุกันทา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กชายชนพัทธิ์  หลวงโย
2. เด็กหญิงพิชญา  แสนใจ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  อินทร์วงค์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.66 เงิน 72 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หวังอยู่ดี
2. เด็กชายคณิน  อ่องกี้
 
1. นางพิมพ์ลดา  นภชัยธีรโรจน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. นายพิศาล  แสงรัตน์
2. เด็กชายศรายุทธ  พรานมูล
3. นายสถิต  ยารังษี
4. นางสายฝน  สินธุมัด
 
1. นายพิศาล  แสงรัตน์
 
7 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กหญิงมล  ชาตรี
2. เด็กหญิงวาสนา  โชคอรพันธ์
 
1. นางนงเยาว์  จินรัตน์
 
8 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยาวิชัย
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  กันธิยะ
 
1. นางพิกุล  ตนภู
2. นางสาววรารัตน์  ปิมปา
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 58 ชมเชย 21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำลอง 1. เด็กหญิงนรีนุช  หน่อแลง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  กันทา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  -
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญคุ้ม
2. นางสาวพิมประพรรณ  คำเต็มเรือน
 
10 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กชายภัทรดนัย  ตาไฝ
2. เด็กหญิงวาริณทิพย์  แสนฝาง
3. เด็กชายเดชาธร  จอมแสง
 
1. นางอัษราภัค  มีป้อ
 
11 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.67 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. นางสาววีรยา  ศิรินาม
 
 
12 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.33 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กหญิงกมลชนก  หม่องหนัก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนักแน่น
3. เด็กหญิงบุญญาพร  ปันยัง
 
1. นางสาวพรทิพย์  นามโม๊ะ
2. นางสาวสุวิมล  ตั๋นโน
 
13 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 1. เด็กชายกฤษกร  บุญพิพัฒน์
2. เด็กชายวรภัทร  จินาการ
3. เด็กหญิงเอ้ง  ลุงทุน
 
1. นางสาวชนัญพัทธ์  ศิริโชติทวีกุล
2. นางพิมพ์ลดา  นภชัยธีรโรจน์