สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรวรรณภากิจ
2. เด็กหญิงกัลญาณี  สุขสะอาด
3. เด็กชายกิตติกร  อาบสุวรรณ์
4. เด็กชายชยานันท์  จิตรอาชานัย
5. เด็กชายชวัลกร  จิตรอาชานัย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลาดจันต๊ะ
7. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยวงค์
8. เด็กหญิงนภัสศร  ทันตา
9. เด็กหญิงนันทิชา  ชัยวงค์
10. เด็กชายสิรธีร์  ทองอนันตรัตน
 
1. นางกาญจนา  กาญจนกิตติ
2. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  เพชรทอง
3. นางสาวพิมระวี  ตุ่นคำ
4. นางสาวสุกัญญา  คำราพิศ
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 1. เด็กชายกันตเมธ  บุญเฉลียว
2. เด็กหญิงปพิชญา  อุปธรรม
 
1. นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์
2. นางสาวเรณา  ไชยศรี
 
3 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หรรษวัต
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ตา
3. เด็กชายณัฏฐากร  ยอดภิโล
4. เด็กชายณัฐดนัย  ผ่านดอยแดน
5. เด็กชายธนการต์  อยู่เจริญ
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  โกมล
7. เด็กหญิงพิมพ์ชยา  อริยภูติวัฒน์
8. เด็กหญิงสิริวิมล  คำดวง
9. เด็กชายอดิศักดิ์  อินสุข
10. เด็กชายอัษดิณย์  ดวงสมบัติ
 
1. นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว
2. นางฉันทวรรณ  มอยไข
3. นางรัชนู  นันติแสง
4. นางอาจารี  บัวหลวง
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง    
5 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 74.67 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 1. นางอาจารี  บัวหลวง
 
 
6 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.667 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  รวยแร
2. เด็กหญิงพรชนัน  ทองสา
3. เด็กหญิงพรหมภัสสร  ว่องไว
 
1. นางจารุณี  สมใจกูล
2. นายปัฐวิกรณ์  บุญต่าย