สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงกันต์กมล  จงภักดี
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  คำลือ
 
1. นายภานุวัฒน์  ธนะสาร
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงคีตภัทร  อินตา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นจันทร์
 
1. นายภานุวัฒน์  ธนะสาร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ลาภปัญญา
2. เด็กชายทรัพย์อนันต์  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงธัญสินี  บุญเรือง
 
1. นางฤทัยกาญจน์  ไกรโต
2. นายวรวุฒิ  แสงคำ
 
4 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงบุญฐิตา  ขาวสะอาด
 
1. นางนภาพร  ฟ้าเลิศ