สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55.67 ชมเชย 46 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายพฤษราช  ดาหน
 
1. นายปัณณธร  ชัยสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  นามวงษ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 82 ทอง 47 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญคณิศ  วงษายะ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขสอาด
 
1. นางเกศสุดา  วรรณสุวงค์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงกันต์กมล  จงภักดี
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  คำลือ
 
1. นายภานุวัฒน์  ธนะสาร
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงคีตภัทร  อินตา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นจันทร์
 
1. นายภานุวัฒน์  ธนะสาร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ลาภปัญญา
2. เด็กชายทรัพย์อนันต์  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงธัญสินี  บุญเรือง
 
1. นางฤทัยกาญจน์  ไกรโต
2. นายวรวุฒิ  แสงคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงบุญฐิตา  ขาวสะอาด
 
1. นางนภาพร  ฟ้าเลิศ
 
8 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายศุภวัทน์  ไพศาลภูมิเศรษฐ์
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  พงษ์พิชัย
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  มหาวัน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พูลสุข
3. เด็กชายรัชชานนท์  มีกาศ
 
1. นางเงินเจียง  ธรรมศร
 
10 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญานิจ  จิตรใจ
 
1. นางสาวปริญนันท์  ช่างเหลา