สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็ชรกำแหง
 
1. นางจันทรา  สืบอ่ำ
2. นางสาวทิติยา  ป้องกัน
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงสุมิษฐา  รัตนพร
 
1. นางระพีพรรณ  คงมีผล
2. นางเบญจา  เชียงทา
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวปิยวรรณ  คำลือ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ธิสงค์
2. นางระพีพรรณ  คงมีผล
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกันทิมา  ยิ้มสงวน
 
1. นางสาวภาณุมาศ  พรมบุญชู
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงหนันท์
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  วงค์ตระกูล
 
1. นางสาวพวงมาศ  มหาภาส
2. นางเมธาวี  ไชยเดช
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงจิตราพร  สิงห์เรือง
 
1. นางมัลลิกา  กาน้อย
2. นางรัชนี  แสงจันทร์
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวจิราพร  เพิ่มเขียว
 
1. นายมงคล  นุ่มดี
2. นางเบญจา  เชียงทา
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. เด็กหญิงพิมชญา  วิจิตสาน
2. เด็กหญิงวราพร  กาละภักดี
 
1. นายกัมพล  แก้วเชียงทอง
2. นางประนอม  เกตุน้อย
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชิตกุลพันธ์ุ
2. เด็กหญิงอริสา  ตาทิพย์
 
1. นายกัมพล  แก้วเชียงทอง
2. นางประนอม  เกตุน้อย
 
10 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงจินตนา  จ่อนตะมะ
3. เด็กหญิงธนัชพร  ผลบุญเรือง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฟอง
5. เด็กหญิงวิภาวี  พันธ์สน
6. เด็กหญิงสุธาสินี  จั่นแก้ว
7. เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา  สุประกอบ
8. เด็กหญิงอภิสรา  อิ่มเอิบ
9. เด็กหญิงอาทิมา  เชียงลอย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นทอง
2. นางสาวจรัญธร  นามวงษ์
3. นางนฤมล  พิศมัย
4. นายศักดา  สีเมืองแก้ว
 
11 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีบุตรดา
2. นางสาวกษมล  มิ่งเมือง
3. นางสาวชัญญานุช  จิโน
4. นางสาวธนัชพร  สังสีแก้ว
5. นางสาวพิชชาภา  มันหนู
6. นางสาววริศรา  อ่อนคล้อย
7. นางสาวสิริวิมล  ชุมพล
8. นางสาวสุภาพร  วรศิริ
9. นางสาวเจนจิรา  กองคำสุก
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นทอง
2. นางสาวจรัญธร  นามวงษ์
3. นางนฤมล  พิศมัย
4. นายศักดา  สีเมืองแก้ว
 
12 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกชพร  น้อยวรรณะ
2. เด็กชายจิรภัทร   ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงชลิดา  ลาภมหาประเสริฐ
4. เด็กชายธนน  สิงห์โต
5. เด็กชายธนาธิป  ใจบุญ
6. เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว
8. เด็กชายภัทรภณ  แซ่ตัน
9. เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล
10. เด็กชายเกียรติอนันต์  ชัยลิน
 
1. นางสาวขรินทร์ทิพย์  อินทรักษา
2. นางไพลิน  จารี
 
13 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงจินตภา  จ่อนตะมะ
3. เด็กหญิงปุณยนุช  อยู่ขำมี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฟอง
5. เด็กหญิงวิภาวี  พันธ์สน
6. เด็กหญิงสุธาสินี  ตั่นแก้ว
7. เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา  สุประกอบ
8. เด็กหญิงอภิสรา  อิ่มเอิบ
9. เด็กหญิงอาทิมา  เชียงลอย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นทอง
2. นางสาวจรัญธร  นามวงษ์
3. นางนฤมล  พิศมัย
4. นายศักดา  สีเมืองแก้ว
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชัชวาล  นกเพชร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ้งสวะ
3. เด็กชายธนากฤติ  เครือเอม
 
1. นางชมพูพิศ  จูกัณฑา
2. นายสว่าง  วงชัยวะ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  อยู่คง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  อินสุยะ
2. นายประเสริฐ   จูกัณฑา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีจันทร์ทองศิริ
 
1. นางกฤติยา   คำสุวรรณ์
2. นางศิริขวัญ  นันทวงษ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นายเสริมชัย  แสงจ้า
 
1. นางสาวชัชฏา  ชื่นสิน
2. นายถวัลย์รัชต์  ภู่สวาสดิ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงสมฤดี  วงศาไพสิฐ
 
1. Mrs.Ohnmar  -
2. นายโชคชัย  ทองอรุณศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวจารุภา  แก้วสีเขียว
 
1. Mrs.Ohnmar  -
2. นายโชคชัย  ทองอรุณศรี
 
20 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 54.67 ชมเชย 49 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกิตติณัฏฐ์  สิงห์ชงค์
 
1. นางสาวพรพิมล  ญาณปัญญา
 
21 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พร้อมมูล
 
1. Mr.Ervin Jerome  Alvarez Lalusin
2. นางภัทริน  แสนเมือง
 
22 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวณัฐณิชา  พรมบุญชู
 
1. Mr.Ervin Jerome  Alvarez Lalusin
2. นางวิภารัตน์  ทำเอี่ยม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กชายจักรภัทร  คงใจดี
2. เด็กชายจารุวัฒน์  มีสัตย์
3. เด็กหญิงญดาพร  สุระพา
4. เด็กชายณฐศร  อินทนนท์
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  พ่อค้า
6. เด็กหญิงนวพร  มงคล
7. เด็กชายพีรภาส  มูลกัณฑา
8. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
9. เด็กหญิงสุจิรา  อินทยศ
10. เด็กชายสุวิทย์  บุญชู
 
1. Mr.Ervin Jerome  Alvarez Lalusin
2. นางชมพูนุช  สอนไว
3. นางสิริมา  เนื่องกลิ่น
4. นายโชคชัย  ทองอรุณศรี
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวคณามาศ  เซซัง
2. นางสาวจินดาวรรณ  อ้นมณี
3. นางสาวชไมพร  พลพิทัศน์
4. นายธนกฤต  สุวรรณโคตร
5. นางสาวปานวาด  -
6. นายภพธร  บุญฟู
7. นายสุทธิภัทร  แสงฟ้าเลื่อน
8. นายอัศราวุธ  พุทธวงศ์
9. นายเปาบุ้นจิ้น  -
10. นายเมธัส  ยมเกิด
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เขมะสุนะ
2. นางสาวพัทยา  เทพกัน
3. นางภัทริน  แสนเมือง
4. นางวิภารัตน์  ทำเอี่ยม
 
25 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 64.333 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชามา  วนาเฉลิมภูมิ
2. เด็กหญิงรุจิชญาฌ์  ตาเป็ง
 
1. นางทองศรี  กลัดทอง
2. นางราตรี  บัวทอง
 
26 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 77 เงิน 73 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วปัญญา
2. เด็กชายธนภัทร  กันคุ้ม
 
1. นางขนิษฐา  สวนสวรรค์
2. นางราตรี  บัวทอง
 
27 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวประทุม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อารีกุล
3. เด็กชายณัฐพล  อ่วมทองสุก
4. เด็กชายธนภัทร  คำมี
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  -
6. เด็กหญิงภัทราพร  สะอาดม่วง
7. เด็กหญิงศิริวิมล  พรมรักษา
8. เด็กชายศุภดิตถ์  มาวงษ์
9. เด็กชายสมยศ  -
10. เด็กชายอัครเดช  พินเกตุ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  แดงอร่าม
2. นางสาวทัศทรวง  แสนเมือง
3. นางสาวรัตนภรณ์  มูลเพ็ง
4. นางเพทาย  หิรัญนุช
 
28 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  การรักษา
2. เด็กชายจิรายุส  เขียวมณี
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พิชัยช่วง
 
1. นางขนิษฐา  สวนสวรรค์
2. นางราตรี  บัวทอง
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชลธี  เครือมี
2. เด็กชายพศิน  ขุนโฉม
3. เด็กชายเกียรติชัย  ใจแก้ว
 
1. นายพลกฤต  บวรภักดี
2. นายสว่าง  วงชัยวะ
 
30 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางศิริขวัญ  นันทวงษ์
 
 
31 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 38.33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. นายสุทิศ  เทศฉาย
 
 
32 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 63.33 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. เด็กหญิงจิตติมา  หวังสุข
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  พันธุศิลป์
3. เด็กหญิงสุนันทา  แย้มปั้น
 
1. นางสาวนุชรีย  สอนสุวิทย์
2. นางสาวลภัสรดา  คำพุฒ
 
33 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 63.333 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวกรรณิกา  กุลบุตรดี
2. นางสาวศศิพร  บุตรพรหม
3. นางสาวสร้อยสุดา  สิงห์วิบูลย์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  ธิสงค์
2. นางเบญจา  เชียงทา
 
34 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกณิษา  บัวชูจิตร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เณรแย้ม
3. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ซี
 
1. นางสิริมา  บุญครอบ
2. นางสาวเวธนี  แซ่ย่าง
 
35 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอรัญญา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตวรรณ  หิรัญรักษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปานต๊ะระษี
2. นางวีรวัลย์  เครืออิ่ม
 
36 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  -
2. เด็กหญิงภาพิมล  คำมี
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  ศรีคำ
 
1. นางสาวนพรัตน์  นิ่มแสง
2. นางสิริมา  บุญครอบ
 
37 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. นางสาวฐิติรัตน์  ศิริรัตน์
2. นางสาวภัทรกันย์  มิ่งทองโต
3. นางสาวรัชดาวรรณ  เนื่องกลิ่ม
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เขมะสุนะ
2. นางสาวพัทยา  เทพกัน
 
38 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. เด็กหญิงฐิตาภา  โปธิมอย
2. เด็กหญิงพัทรินทร์  เอื้อการ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทัศนา
 
1. นางสุวรรณา  บุดดาวงษ์
2. นางอุษาภรณ์  รัตนมณเฑียร
 
39 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 1. เด็กหญิงกัลยากร  บัวลอย
2. เด็กหญิงจารุพิชญา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงศิริจันทร์  จันทรชิต
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  อินสุยะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณวงษ์