สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย -1 - โรงเรียน 1. เด็กชายภูวเดช  แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงวรรษมน  ธรรมจำนงค์
3. เด็กชายเจษฎา  เมาพัด
 
1. นางจุฑารักษ์  ปงรังสี
2. นางปราณี  ติ๊บลำเอี้ยง
 
2 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย -1 - โรงเรียน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ชนะนิธิกุล
2. เด็กหญิงกวินตรา  อินทา
3. เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์จันป๊อก
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนพะเยาว์
5. เด็กหญิงณัฐนรี  ฟูกัน
6. เด็กหญิงดารารัตน์  ใจหล้า
7. เด็กหญิงภัทรพรรณ  กุลเลิศลักษมี
8. เด็กหญิงรวินท์นิภา  อยู่คง
9. เด็กชายรัชชานนท์  ปะระวันนา
10. เด็กหญิงหทัยภัทร  ขัตธรรมศรี
 
1. นางพรนภัส  สืบพงศ์ตระกูล
2. นางวิภาวรรณ  พุุ่มกล่อม
3. นางสาวศิริฤทัย  ทาหว่างกัน
4. นางอัจฉรา  ร่มโพธิ์แก้ว