สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กหญิงทัศกนี  ศรีสมุทร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หาญวัฒนสกุล
2. นางสาวสุคนธ์  อินทร์แก้ว
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กหญิงปฏิมากร  พรมนิวัน
 
1. นางจันทร์มารศรี  เทพอาวุธ
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวรุ่งฤดี  คำแดง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
2. นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงวรพิชชา  เทพจักร์
 
1. นางสาวขนิษฐดา  จันธิดา
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กชายศราวุฒิ  สีวงษ์ใจ
 
1. นางสาวขนิษฐดา  จันธิดา
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  แสนเมือง
 
1. นางสุภาภรณ์  วงศ์สุนทร
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายธีระพันธ์  ยะวะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86.333 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กหญิงจรัสพร  รุจิภาสอัมพร
2. เด็กชายภาวัต  คงบุญญินท์
 
1. นายสมิธ  วันดี
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.33 เงิน 77 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นฤภัย
2. เด็กชายสุวรรณวัฒน์  ก้องเวหา
 
1. นางพัชรวีย์  วีรนันทชัย
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.666 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงพจมาน   -
2. เด็กหญิงใบเตย   -
 
1. นางพัชรวีย์  วีรนันทชัย
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายฐาปกรณ์  วงษ์คำ
2. นางสาวอภิญญา  อัครมหาสกุล
 
1. นายสุชา  กุลกิติเกษ
 
12 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กชายกฤษฏิ์กุล  กรณ์พนิตวุฒิคุณ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธเขต
3. เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์
4. เด็กชายชนกันต์  นุภาพ
5. เด็กหญิงธวันรัตน์  หมอกแสง
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  งามยิ่ง
7. เด็กหญิงพรไพลิน  กันพรม
8. เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตน์สกุล
9. เด็กหญิงอภิษฎา  ชมเทียนไข
10. เด็กหญิงออมสิน   -
 
1. นางสาวลักษณา  ทาระวา
2. นางสาวสุภัสสร  ทำมาก
 
13 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายกฤษฎา  เมืองเพชร
2. นางสาวญาณธิชา  วนาคงประยูร
3. นางสาวทัศนีย์  กาวงษ์
4. นายทิศเนตร  แสนมา
5. นางสาวธิดารัตน์  ใจนิ่ม
6. นายบูรพา  กาใจ
7. นางสาวพรนัชชา  สุทธิประภา
8. นางสาววิชญาพร  คำมา
9. นายศรายุทธ  กาบี้
10. นายอภัย  ธนะศรีรังกุล
 
1. นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว
 
14 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  โยธา
2. เด็กหญิงธนธรณ์  สมบัติ
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ธรรมโส
4. เด็กหญิงวันทนี  สืบศึก
5. เด็กหญิงวัลยา  ตาซาว
6. เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมเขียน
7. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมขันต์
8. เด็กหญิงอุษา  คำปันแสน
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเขื่อนขาว
 
1. นางสาวพิชญา  กลิ่นเกษร
2. นายเพียรพันธ์  มูระวงษ์
 
15 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   -
2. เด็กหญิงชุติมา   วังขวัญ
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อภิวงค์
4. เด็กหญิงฝ้าย  วังพลับ
5. เด็กหญิงรณิดา  วันเจริญใหม่
6. เด็กหญิงสุภัทชา  คำรินทร์
7. เด็กหญิงสุมัชญา  จันทร์สวาท
8. เด็กหญิงอรชร  ภิญโญ
9. เด็กหญิงโศภิตรา  อินต๊ะติ๊บ
 
1. นางสุภัคจิรา  สุขดวง
2. นางสาวเปมิกา  แก้วปัญญา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงภรัณยา  ทำดี
2. เด็กหญิงวันดี  เสมอเหมือน
3. เด็กหญิงอรพรรณ  บิลพัสดิ์
 
1. นายกิตติภูมิ  สุจริตจันทร์
2. นางสาวธีรดา  อุดคำมี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กชายพิชชากร  ริประพันธ์
2. เด็กชายสันต์ทศน์  ธีรขจรชัย
3. เด็กชายเมธี  -
 
1. นายณัฐทกร  เงียบสดับ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวณัฐพร  พยาราช
2. นายยุทธชัย  ตูบทา
3. นายวันชัย  พัชรภูสิทธิ์
 
1. นางวราภรณ์  ทังดิน
2. นางสาวศิริรัตน์  จันธิดา
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวขวัญจิรา  สิทธิเสนา
2. นายธวัชชัย  นาคใหม่
3. นางสาวปวีนา  แก้วกันยา
 
1. นางณัฐชนา  วงศ์ใบบุญตระกูล
2. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวจันทกานต์  จักรเป็ง
2. นางสาวศุภาลักษณ์  ทิปัญญา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ม่อนใหญ่
 
1. นางณัฐชนา  วงษ์ใบบุญตระกูล
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน
2. เด็กหญิงอภิชญา  ทาเปลว
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วนิชศิริ
 
1. นางสาวขนิษฐดา  จันธิดา
2. นางสาวสุกัลญา  ทาสา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวธารทิพย์  ปานเทียง
2. นางสาวสุรางคณา  อินต๊ะขันแก้ว
3. นางสาวเกศินี  อุตทาสา
 
1. นางณัฐชา  วงศ์ใบบุญตระกูล
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กชายอดิเรก  วงศ์บุญเอื้อ
 
1. นางวิยดา  จงบริบูรณ์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กชายเนติลักษณ์  ยะเปียง
 
1. นายไพโรจน์  พรหมบุญ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวจิรัฐิพร  ยิ้มพงษ์
 
1. นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม
 
26 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 33 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กหญิงภรภัทร  คีรีศรี
 
1. นางสาววิภาวี  ตนะทิพย์
2. นางวิลาวัลย์  โมราสุข
 
27 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กหญิงอาภา  เมืองใจแก้ว
 
1. นางสาวทับทิม  เรือนทิ
2. นางอารีรัตน์  ลือโฮง
 
28 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวเพทาย  ใจสีคำ
 
1. นางสาวจุไร  บุญใบ
2. นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปันมูล
2. นายธีรนันท์  บรมสุขเกษม
3. นางสาวนิรมล  -
4. นางสาวบุษบา  -
5. นางสาวปกิตตา  จี๋คีรีวุธ
6. นายปฏิภาณ  รัตนกุล
7. นายปุณณวัฒน์  ชุมภูสุวงษ์
8. นางสาววรดา  ศรีนวลอินทร์
9. นายศักดิ์ศิริ  ทิยอด
10. นายสิรภัทร  สุธรรมป๋า
 
1. นางสาวณพัชร  ตาปิ๋วเครือ
2. นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม
 
30 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กชายรณกร  พรมวงษ์ป้อ
2. เด็กหญิงอาริตา  ธนาเศรษฐ์รัชกุล
 
1. นางฉันทนา  พิมพ์เภา
2. นางสาวทัศนีย์  ฉิมยง
 
31 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กชายดวิษ  อริยแมน
2. เด็กหญิงนีราพรรณ  กัณฑวงษ์
 
1. นางสาวดาริกา  แห่งพิษ
2. นางสาวรมย์รวินท์  วรรณหนอง
 
32 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กชายกรกฤตย์  บุญกัน
2. เด็กชายชนสรณ์  ภู่ทิม
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  ก๋าดำดง
 
1. นางชัชชญา  โชติมนต์
 
33 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กหญิงกชกร  เอี่ยมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  โชวประเสริฐสุข
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝ่ายคำตา
4. เด็กหญิงณฐพร  ชมมณี
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  ไกรลำ
6. เด็กหญิงพิชญานิน  สีหมื่น
7. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วทุ่ง
8. เด็กหญิงสุณัฏฐา  เขาวิลาศ
9. เด็กหญิงอัญรินทร์  แสงท้าว
10. เด็กหญิงเอลิกา  สันตะวัน
 
1. นางธิดารัตน์  หทัยสดใส
2. นางปนัดดา  รัตนกุล
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กชายณัฐพล  จารุเศรณี
2. เด็กชายภานุพงศ์  อ่วมพิน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มูลก่ำ
 
1. นายภัทรดนัย  สุขสำราญ
2. นายวิทยา  ชื่นจิตร์
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วิชนี
2. เด็กชายธนากร  วรรณธนนะกุล
3. เด็กชายอานุภาพ  ศรเทียน
 
1. นายภัทรดนัย  สุขสำราญ
2. นายวิทยา  ชื่นจิตร์
 
36 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. นางสาวณัฐธยา  ยะท่าตุ้ม
 
 
37 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. นายวิทยา  ชื่นจิตร์
 
 
38 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 73.34 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พรมเนตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองเพชร
3. เด็กหญิงนิฌานันท์  มงคลเกียรติชัย
 
1. นางสาวพชรอร  คำภิโล
2. นางสาวอุษณีย์  เกตนานนท์
 
39 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กชายชัชวาล  โยชุ่ม
2. เด็กหญิงทาดารัก    -
3. เด็กหญิงมินทรา  วันตา
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  ปานศรี
2. นางณัฐฐาพร  สีมูล
 
40 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวกัลยรัตน์  นาลาย
2. นางสาวศิริประภา  ยอดบุญยืน
3. นางสาวไพลิน  ตาชุ่ม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
2. นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์
 
41 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สมพร
2. เด็กหญิงวลัยชญา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  จันทา
 
1. นางสาวกนก  ทากัมมา
2. นางสุรีรัตน์  พลาเกตุ
 
42 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวทักษพร  พิทักษ์
2. นางสาวพาณินี  ศรียี่พุง
3. นางสาวอาภรณ์  กมลปราณี
 
1. นายกฤษดา  จี๋คีรี
2. นายดุสิต  เทพอาวุธ
 
43 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กชายตนุภัทร   นันตา
2. เด็กชายตรีทศพล  ประทุมทอง
3. เด็กชายทักษดนย์  วงขัด
 
1. นางปาณิสรา  ประกาย
2. นางสาวพัชรีรัตน์  ฝั้นเฝือ
 
44 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เสนีวงศ์
2. นายพงศธร   -
3. เด็กหญิงลีลาวดี   ท้าวคำ
 
1. นางสาวชนิดาภา    อินกัน
2. นายมิตร์  ชื่นสิน
 
45 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายธนกร  ปัญญา
2. นางสาวบุษยา  ชมภู
3. นายพงศธร  ประกอบธรรม
 
1. นายกิจก่อพงศ์  น้อยเอี่ยม
2. นายปฏิญาณ  จิตร์ลัดดา
 
46 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  มาติ๊บ
2. เด็กหญิงน่อเจอาร์   -
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำสอน
 
1. นางสาวจีราพรรณ  แก้วปัญญาเพ็ญ
2. นายบงกช  พุ่มเรือง
 
47 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กหญิงกรรธิชา  ทามะณี
2. เด็กหญิงธาดารัตน์  คำก้อน
3. เด็กหญิงภคพร  ศุชญาพันธุ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วัฒนฤกษ์ปรีชา
2. นางลติกา  ปาละสอน
 
48 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 74.333 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายปฏิภาณ  ขัดต๋า
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ชมภู
3. นางสาวอัญชลี  ดนัยนารีกุล
 
1. นางสาวศิวนาถ  ธนะบุญ
2. นายอภิรักษ์  ภูชัย
 
49 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ทามณี
2. เด็กหญิงชนาภา  ใจจันทร์
3. เด็กหญิงมะเหน่ฉี่นวย  -
 
1. นางสาวญาณิศา  ศรีภิรมย์
2. นางสุธาทิพย์  หมื่นนรา
 
50 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กหญิงชนาภา  แดงเถิน
2. เด็กหญิงณัฐพร  -
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำจันทร์ศรี
 
1. นางสาวกษิรา  สาโรจน์
2. นางมัทนา  ตานะพันธ์
 
51 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 65.667 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายนพดล  มั่นภักดี
2. นางสาวนันทวรรณ  ครอบครอง
3. นางสาวเพียวตานด่าเอ  -
 
1. นางสาวจุไร  บุญใบ
2. นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ
 
52 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1. เด็กหญิงถิรพร  โคตรประทุม
2. เด็กหญิงฟ้าใส    -
3. เด็กหญิงภวิภา  ดาวเรือง
 
1. นางนัญสุชา  เมืองลี
2. นายปรีชา  ดวงบุปผา
 
53 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส 1. เด็กหญิงชนินาถ   เจริญผลิตผล
2. นายธงชัย  -
3. เด็กชายเนติกร   วีระกิจตระกูลวงศ์
 
1. นายทัศน์พล   ก้องพนาไพรสณฑ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา   โกสิยาภรณ์
 
54 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 67.667 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวกุลณัฐ  สุทัศน์
2. นางสาวนพิน  โพธิ์ขุน
3. นางสาวเยาวภา  แก้วตา
 
1. นางจิตรลดา  ตาละสา
2. นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม
 
55 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1. เด็กหญิงลักษิกา  นันทหาร
2. เด็กหญิงศศลักษณ์  ดีสกุล
3. เด็กหญิงเขมจิรา  กัลปพฤกษ์
 
1. นายธนาวุธ  วัลละวงษ์
2. นางสาวสุทัตตา  บุญเลี้ยง
 
56 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57.667 ชมเชย 13 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 1. เด็กชายนวพล  บุญประสงค์
2. เด็กชายนเรนทร  เถิงจ่าง
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสี
 
1. นายมานพ  มั่นแก้ว
 
57 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64.333 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวกวิสรา  ธัญการกรกุล
2. นางสาวนิชธาวัลย์  ท้าวรัตนะกุล
3. นางสาวเณริศา  อ่วมสถิต
 
1. นายเอกภพ  กันยารอง
 
58 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวกุลทิพย์  จรณพงษ์
2. นางสาวคชาภรณ์  ชัยศรี
3. นางสาวสิตานันท์  ผลอุบล
 
1. นายสุชา  กุลกิติเกษ