สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำวาด
 
1. นางสาวกรสิริ  เพ็ชรดี
2. นางสาวพชรพร  สมอคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงชีรณัฐ  หนั่นต่า
 
1. นางสาวหรรษธร  ก๋าแก่น
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงกชพร  พ่อเมืองแสนใจ
 
1. นางสาวพิจิตรา  อินต๊ะยา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยจักร
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  จ๊ะสา
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสายน้ำ  เต็บปัญญา
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงรุจินันท์  วรรณสอน
 
1. นางสาวไกรทิพย์  มูลสา
 
7 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 61 ทองแดง 78 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงภาสินี  ชอบชาย
2. เด็กหญิงศิริลดา  ต้นคำแดง
 
1. นายพิษณุ  แสนคำ
 
8 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 84 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายชยธร  เทาวิวัฒนาการ
2. เด็กหญิงพรนภัส  ละเอื้อย
 
1. นางรุจินันท์  คำแดง
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขหล่อ
2. เด็กชายชยพล  เสาแก้ว
3. เด็กชายสรกฤติ  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวรัฐพร  ปูไฝ
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายชัยภัทร  ปัญญา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เอื้องเตจ๊ะ
3. เด็กชายพร้อมสิน  เหมยคำ
 
1. นายวุฒิสิน  เตจามิตร
 
11 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.33 ทองแดง 16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กุ 1. นางสาวสุทธาทิพย์  หาญเมือง