สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กหญิงอภิชญา  นุปากรณ์
 
1. นางสาวศุภสิริ  สรชัย
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กหญิงมนรดา  เนื่องไชยยศ
 
1. นางสาวธัญธิดา  ชมภูเขา
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กหญิงธนัญญา  จันทา
 
1. นางสาวศุภสิริ  สรชัย
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.33 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ต๊ะสุ
2. เด็กหญิงสุภาพร  พิชัยยุทธสกุล
 
1. นางสาวกอบกาญจน์  ธัชเศวต
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศทะนะ
2. เด็กหญิงธนพร  พรมมาเมือง
3. เด็กหญิงวลัยกร  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวพรทิพย์  อินทฉิม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 51.67 ชมเชย 57 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กชายกอบชัย  ปานจันทร์
 
1. นางสาวชไมพร  มหัสฉริยพงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กชายณัฐภรณ์  อินอักษร
 
1. นางสาวเขมมิกา  คำภาปี
 
8 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กชายวีร์รัศมิ์  นรินทร์
2. เด็กชายอภิชล  คำแจ้
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วิจิตรสมบัติ
 
1. นางสาวณัฐธีรา  ปวงสุต๊ะ
2. นางพัชริน  คันตะลี
 
9 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กชายจิโรจ  พัฒนาบรรพต
2. เด็กชายจเรวัฒน์  สุดแจ้ง
3. เด็กชายพันธกานต์  ตุ่นคำ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมเสน
2. นายวันเฉลิม  ทรงบุญธรรม
 
10 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กชายจิรภัทร์  เวทย์ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงดาวทิพย์  พฤทธิ์ติพันธุ์
3. เด็กชายธนกฤต  จันทา
 
1. นายทรงพล  อ่องแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  สหรัตนพันธ์