สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 51 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีคีรีราษฎร์
 
1. นางรุ่งนภา  ปลูกปัญญาดี
2. นางสาวศศิธร  ทองกวด
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชานวาทิกตระกูล
 
1. นางสมปอง  ลำจะเรา
2. นางเพ็ญศรี  พรมวิหาร
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีคีรีราษฎร์
2. เด็กชายภูผา  ผาขจรกลิ่น
 
1. นางสาวดวงฤดี  มรุตบริสุทธิ์
2. นางสาวดวงใจ  พันธ์ปัญญากรกุล
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.66 เงิน 72 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 1. เด็กชายศุภชัย  กานนนวลแข
2. เด็กหญิงสุชาดา  -
 
1. นางสาวดวงฤดี  มรุตบริสุทธิ์
2. นางสาวดวงใจ  พันธ์ปัญญากรกุล