สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 79 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กหญิงปาลิดา  มาลีไพร
 
1. นางสาวนาฏยา  ตากิ่มนอก
2. นายอัครวินท์  ไพลินอุทัย
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 58 ชมเชย 71 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กหญิงวรฤทัย  คีรีบำเพ็ญ
 
1. นายศราวุฒิ  ใสทา
2. นางสาวโสรยา  พิมสาร
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กหญิงกชกร  โสภาคย์คุณธรรม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสภณเสรีสุข
 
1. นายอัครวินท์  ไพลินอุทัย
2. นายเอกรัตน์  พิละอ้าย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กชายชัชวาล  ดอยผดุง
2. เด็กชายยุทธชัย  ดอยผดุง
3. เด็กชายอรรนพ  เจษฎาอนุพงค์กุล
 
1. นายภานุวัฒน์  บุญมาก
2. นายเชียรพิทย์  แซ่ย่าง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กหญิงภัสสร  ทรายขาวสุข
2. เด็กหญิงอรนุช  พิทักษ์ภูพาน
3. เด็กหญิงอุทัยศิลป์  ศรีผางาม
 
1. นายนเรศ  ถมยา
2. นายศราวุฒิ  ใสทา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กชายธนกร  ตระกูลพสุพชร
2. นายนเรศ  ถมยา
3. นายพะกาวา  กล่อมดวงใจ
4. นางสาวอำไพ  ไชยเมืองยอง
 
1. นายศราวุฒิ  ใสทา
2. นางสาวโสรยา  พิมสาร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 52 ชมเชย 56 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กหญิงกันยา  สุภาเถิน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อัศวเวโรจน์
2. นายฤทธิรุทร  กระแบกหอม
 
8 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1. เด็กหญิงจินตนา  กล่อมดวงใจ
2. เด็กหญิงพัชรี  เงาสาครฉาย
 
1. นางสาวนาฏยา  ตากิ่มนอก
2. นางสาวมะลิษา  พัฒนวิเชียร