สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 55.67 ชมเชย 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสิริโสภา  พุ่มกล่อม
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญคง
2. นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวธีรดา  สูงสันเขต
 
1. นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
2. นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ทรัพย์เสือ
 
1. นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
2. นายพงษ์อนันต์  พรหมสูงยาง
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวกวินธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
2. นายพงษ์อนันต์  พรหมสูงยาง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.666 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงอานันดา  พลาชีวิน
2. เด็กหญิงใบเงิน  อินทร์แสง
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายณัฐกานต์  อ่วมคุ้ม
2. นางสาวเกษมณี  พุ่มนวล
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
 
7 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวญาณิศา  คล่ำเงิน
2. นายบุญพิทักษ์  สมบูรณ์
3. นางสาวปริญญา  สินสิงห์
4. นางสาวปาริชาติ  กิจอรรถ
5. นางสาวภัทราธาทิพย์  ฐระเทียนสุข
6. นางสาวยศวดี  นามแก้ว
7. นางสาวรัชญา  อยู่โสภิชา
8. นางสาวอนันตญา  เพชรไทยสงค์
9. นางสาวโชติกา  เสพวิสุทธิ์
 
1. นางสาวชยารัตน์  เหงากูล
2. นางสาวภัทราภรณ์  แดงชาวนา
3. นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
 
8 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน
2. นางสาวณัฐฑิตา  เรืองอร่าม
3. นางสาวธมลวรรณ  บรรดาศักดิ์
4. นางสาวนลพรรณ  บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงนิชาภา  มั่นใจ
6. นางสาวรักชนก  วิสุทธิ์ศักดิ์
7. นางสาวรุ่งนภา  วงศิลป์
8. เด็กหญิงสรพรรณ  จันทร์สุวรรณ์
9. นางสาวสุดารัตน์  เพ็งพรม
 
1. นางสาวชยารัตน์  เหงากูล
2. นางสาวภัทราภรณ์  แดงชาวนา
3. นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายกนต์ธร  กลัดเพ็ชร
2. เด็กชายอมรชัย   มูลเกตุ
3. เด็กชายเรืองวิชท์  ศรีสุข
 
1. นางสาวนันทกานต์  จิรังกรณ์
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายกษิเดช  อิ่มสมบัติ
2. นายนราธิป  บุญยิ่ง
3. นายสถาพร  เมฆา
 
1. นายมานิต  โลหวณิชย์
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กริมเขียว
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  น้อยลา
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายวชระ  พรหมพันธกรณ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 ชมเชย 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวอุริสยา  เขียวสด
 
1. นางปรีดา  สุขเจริญ
2. นายวชระ  พรหมพันธกรณ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 51 ชมเชย 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษกร  มุกดากรรณ์
 
1. Mr.CAI   YAN AN
2. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 58 ชมเชย 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวทัศนีย์  ติ๊บขาว
 
1. Mr.CAI   YAN AN
2. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 72.333 เงิน 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์
 
1. Mr.Chiketon  Justin Nkotunyi
2. นางสาวจินตนา  บุญรักษา
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 55.33 ชมเชย 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวมินตรา  กลัดเพ็ชร
 
1. Mr.George   Bernard Sidler
2. นางชุติมา  เลิศหงิม
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
2. เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. นายอธิวัฒน์  มิตตะขบ
3. นายเรืองกิตต์  พิทักษ์ธนเนตร์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
 
19 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 59 ชมเชย 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะมาส  มากเมือง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานพรม
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญคง
2. นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
 
20 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 57 ชมเชย 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวกนกนิภา  วิสพัก
2. นางสาวพรพิมล  สุขเสมอ
3. นางสาวรัตนา  สุขตะคุ
 
1. นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
2. นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
 
21 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยศรีนวล
2. เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง
3. เด็กชายเปรม  บุตรครบุรี
 
1. นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
2. นางสาวบุศรินทร์  เถื่อนวรรณา
 
22 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายชิตพล  เกิดผล
2. นายสิทธิพงษ์  ทองคำศรี
3. นายสิทธิโชค  สีผึ้ง
 
1. นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
2. นางสาวเพชรัตน์  เอี่ยมสอาด
 
23 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธยา  ฟองเอม
2. เด็กชายธนภัทร์  เพชรมณี
3. เด็กหญิงนวพร  แช่มสอาด
 
1. นางสาวนันทกานต์  จิรังกรณ์
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กริมเขียว
 
24 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวสิราวรรณ  อินทะนอย
2. นางสาวสุนันทา  ศรีงาม
3. นางสาวอาทิตยา  นิยมถิ่น
 
1. นางสาวชยารัตน์  เหงากูล
2. นางสาวอรอุมา  ฉวีทอง
 
25 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 67.333 ทองแดง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย
2. เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงวิฌาวรรณ  ศรีประเสริฐ
 
1. นางวรรธก  ธูปมงคล
2. นางสาววิภวานี  พวงสมบัติ
 
26 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 65.333 ทองแดง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  นางแย้ม
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยงยิ่งพงศ์พันธุ์
3. เด็กชายวรโชค  แมลงภู่
 
1. นางชุติมา  เลิศหงิม
2. นางสาวสุภาพร  ปรีดา
 
27 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 72.667 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  กลจันทา
2. นางสาวพรทิพย์  คำนุกูล
3. นางสาวพิชญาดา  ระโยธี
 
1. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
28 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นางสาวธนพร  อนุเขตร
2. นางสาวพิชญาภา  บุญเนตร
3. นางสาวศรินทร์ดา  แสงนาค
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี