สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 1. เด็กชายธีรภัทร  กรมไธสง
 
1. นายนิราช  ศรีภุมมา
2. นางสาวเขมจิรา  ศิวธนกุล
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายปัญจพล  พิกุลทอง
 
1. นางสาวจิรานนท์  นิลเนตร
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. นางสาวอนิศรา  รุ่งนาค
 
1. นางสาวทิพวิมล   ชัยวงค์เวชวัฒนา
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กชายวีระภัทร  แต้ประยูร
 
1. นางอุบล  วีระเศรษฐกุล
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุรินรัตน์
2. เด็กชายอนุ  มีเสือทอง
 
1. นางยุพิน  เกษรบัว
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชาติทรนงศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสา  วงศ์รักษ์
 
1. นายวิสูทธิ์  บุญน้อย
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายจตุรภัทร  บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงวราพร  สิงห์ทยาน
 
1. นางปรีดา  เกษณา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  พิลึก
2. เด็กชายวายุ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงศิริวิภา  เรืองศรี
 
1. นางสาวกรองกาน  บัวตูม
2. นางจิณัฐตา  นุตภิบาล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายชัยศิริ  อินทสวรรค์
 
1. นางกัญญ์ญาภัค  ตังประเสริฐ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อไทย
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กองมณี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นายวรภพ  รัมขำ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กองมณี
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 1. เด็กหญิงนภัสษร  อัตตะวิริยะสุข
 
1. นายนาคร  ศรีพินทุศร
2. นางสาววราลี  สีทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เผือกแผ้ว
 
1. นายนาคร  ศรีพินทุศร
2. นางสาววราลี  สีทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 33 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1. เด็กหญิงปณิดา  แข็งธัญกิจ
 
1. นางนัทธมน  จันทรารัตน์
2. นายไพฑูรย์  พุ่มกุมาร
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 63.667 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีประดิษฐ์
 
1. นางสาววนัทดา  ศรีปิยะรัต
2. นางสาวอุษาวดี  วังคะออม
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นายจิรภัทร  วังประภา
 
1. นางนุชจรี  เย็นสุข
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายธนชาติ   กลิ่นหอมอูทิศ
2. เด็กชายวีรภัทร   ศรีหมื่น
3. เด็กชายเพชร  ชมพู
 
1. นายประกาศิต  พรมเขียว
2. นายมนตรี  นามแฮด
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายธนดล   ทองจันทร์
2. เด็กชายธนารักษ์   สุขแย้ม
3. เด็กชายเดชณรงค์   ครองชีพ
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นางเนียรนภา  แก้วสวรรค์
 
19 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 67 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นางสาวณัฐนนทพร  สุ่นนิ่ม
 
 
20 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. นางสุรัติยาพร  ทวีการไถ
 
 
21 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นางธัญพร  ธนภัทรไกรกุล
 
 
22 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. นางประภาภรณ์  ฟองเอม
 
 
23 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   เพชรหมัด
2. เด็กหญิงภัทรพร   โตพันตา
3. เด็กหญิงแพรพิไล   คันธชิต
 
1. นายประกาศิต  พรมเขียว
 
24 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.333 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กหญิงชนากานต์  น้อยพ่วง
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สัตตะเลิศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บางพลอย
 
1. นางปิยะนาฎ  เมืองใจ
 
25 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นางสาวปนัสยา  เสาวงจันทร์
2. นางสาวปริสญา  เสาวงจันทร์
3. นางสาวมัณทนี  กันเนียม
 
1. นางเจริญศรี  ภู่จำรูญ
 
26 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงสินไชย
2. เด็กหญิงนานาพร  เพชรพลาย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ชลพิทักษ์
 
1. นางสาวปัทมา  มณีประกร
 
27 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ขำประไพ
2. เด็กหญิงชมนาฏ   บุญประสงค์
3. เด็กหญิงอัญชิษา   โรจนศิริ
 
1. นางศิศิวรรณ   เสมอเชื้อ
 
28 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.333 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภู่ศิลป์
2. นางสาวจิตตินันท์  โสธรจิตต์
3. นางสาวมลธิชา  สุขใจ
 
1. นางสาวชุตินันท์  โภคาวัฒนานุรักษ์
 
29 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญมี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมวกเอี่ยม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  หมื่นวงษ์
 
1. นางสาวปัณดารีย์  หงษ์สำฤทธิ์
2. นางสาวอังศุมาลิน  มีมาก
 
30 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสงสินไชย
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  สาสนันท์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ฉัตรทิม
 
1. นางสาวกมลณัทภัทร์   ธนารัตน์สิทธิกุล
 
31 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 73.667 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นางสาวขวัญฤทัย  เกิดแดง
2. นายฉัตรชัย  โพธิ์น้อย
3. นางสาวสิริกาญจน์  ศรีรัตนะ
 
1. นางกุลยา  กอศรีพร
 
32 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 58.3 ชมเชย 26 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงชญานิน   จักรรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โกปั้น
3. เด็กหญิงประภาภัทร   หอมขจร
 
1. นางศิริรัตน์   สุขกมล
 
33 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 58.333 ชมเชย 21 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงชญานิน  มาสอน
2. เด็กหญิงพิชนก   บุญหล้า
3. เด็กหญิงลักขณา  พันธุวงศ์
 
1. นางประภาภรณ์  ฟองเอม
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญนก
 
34 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73.33 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1. เด็กหญิงกฤติมา  แสนสิทธิเวช
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนสม
3. เด็กหญิงขวัญธิดา  ทองใบ
 
1. นางนิอร  เทอดเทียนวงษ์
2. นายวิทวัส  แก้วสม
 
35 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 71.333 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงกนกอร  นาคศาลา
2. เด็กหญิงปิยาภร  เฟื่องฟู
3. เด็กหญิงพัดชาพร  พิศสวาสดิ์
 
1. นายสมยศ  บุญรักษ์
2. นางเยาวรักษ์  สุปิยะพาณิชย์
 
36 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56.667 ชมเชย 15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มีเหล่าพันธ์
2. เด็กหญิงพิยดา  เบ้าเงิน
3. เด็กหญิงอรปรีญา  แสนมงคล
 
1. นายวีระพงษ์  เลิศธนุรเวท
2. นายสมยศ  บุญรักษ์
 
37 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ถาเหลา
2. เด็กหญิงณิชานันท์   พานรอง
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์   ตรีนัย
 
1. นายสุทัศน์   เสมอเชื้อ