สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  แสงทอง
 
1. นางพนิตพิชา  เตชะสุทธิรัฐ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงลลิตา  พวงนาค
 
1. นางจิระวรรณ  อังศธรรมรัตน์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนาพร  คงทน
 
1. นางนิรมล  บำรุง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 58 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนานพ
2. เด็กชายนันทพัทธ์  สารีคำ
 
1. นางสาวตรีนุช  ภักดีรัตน์
 
5 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แสงรุ่ง
2. เด็กหญิงณฐพร  อินทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญรุฬ
4. เด็กชายธีรภัทร  วรวาท
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ฮาซีม
6. เด็กชายบรรจง  ขันเกษ
7. เด็กชายปฐวี  ไร่เกษม
8. เด็กชายหัสชัย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวนริศรา  นาเวช
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55 ชมเชย 51 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพชรดา  บุญธรรม
 
1. นายวราชิน  ไตรทิพย์